Samhällsplanering och exploatering

Vi deltar i samhällsutvecklingen och i den fysiska planeringen genom olika typer av planeringsunderlag och processtöd till statliga myndigheter, kommuner, byggherrar och andra verksamhetsutövare. Vi har god insikt i planeringsprocessens förutsättningar och vår roll är att stötta beställaren under hela processen genom transparens, tydlighet och professionalitet.

Vi arbetar med underlag i olika geografiska skalor, från regionala planeringsunderlag till underlag för väg- och järnvägsplaner eller underlag och stöd i den kommunala planprocessen. Exempel på uppdrag inom området är löpande antikvariskt stöd för kommuner, bebyggelseinventeringar inför framtagande av detaljplan, miljökonsekvensbeskrivningar, landskapsanalyser samt kulturarvsanalyser, ÅVS:er, särskilda planeringsunderlag för arkeologi eller andra underlag för Trafikverkets planläggningsprocess.

Bland våra referensuppdrag finns:

 • – Kulturmiljöanalys med bebyggelseinventering för ett flertal områden inom kommunen, bl.a. Igelboda och Järla-Birka. Nacka kommun.
 • – Miljökonsekvensbeskrivning inom riksintresset Kalmar stad. Kalmar kommun.
 • – Kulturarvsanalys Malmbanans dubbelspår, tre etapper. Trafikverket.
 • – Arkeologin inom Kulturarvsanalys och samrådsunderlag för Ostlänken, etappen genom Södermanland. Utfört i samarbete med Nyréns arkitektkontor. Cowi.
 • – Landskapskaraktärsanalys och miljöbedömning inom ÅVS för Höghastighetsjärnväg Linköping-Borås. Trafikverket.
 • – Översiktlig integrerad landskapskaraktärsanalys för höghastighetsjärnväg Linköping-Borås, Jönköping-Malmö. Trafikverket.


 

 

 

 

 

Kulturarvsprocesser

Vi tar fram inventeringar, utredningar och kunskapsunderlag inom kulturarvsområdets egna lagstiftning, till exempel för objekt, byggnader och miljöer som omfattas av Kulturmiljölagen samt för riksintressen och kulturreservat enligt Miljöbalken. Vi är också verksamma inom olika typer av informationssatsningar och platsutveckling av kulturmiljöer som besöksmål.

Området innefattar t.ex. kulturmiljöutredningar, kulturmiljöprogram, riksintressefördjupningar eller andra typer av kunskapsunderlag som beskriver och förmedlar det kulturhistoriska värdet på ett pedagogiskt sätt. Vår utgångspunkt är att alltid utgå från dagens landskap, och kunskapsunderlagen ska kunna omsättas och fungera både i den fysiska planeringen och som underlag för kunskapsspridning. Vi tror på pedagogiska produkter där illustrationer, bilder och kartor ges stort utrymme.

Bland våra referensuppdrag finns:

 • – Framtagande av kommunalt kulturmiljöprogram. Hylte kommun.
 • – Utredning om skyddsbestämmelser mm för Strömvallen i Gävle. Länsstyrelsen i Gävleborg.
 • – Översyn av riksintresset och världsarvet örlogsstaden Karlskrona. Länsstyrelsen i Blekinge län.
 • – Översyn av länets riksintressen etapp 2. Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • – Värdefulla vägar – vård och information av vägmiljöer som kulturarv: Förvaltning och tillgängliggörande av Trafikverkets kulturvägar. Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro län.

 

 

 

 

Förvaltning

Vi förser olika aktörer med verksamhetsanpassade underlag för omhändertagande av kulturarvet, till exempel i vård-, underhålls- och restaureringsverksamheter. Att göra rätt från början och dessutom integrera det antikvariska arbetet i aktörernas övriga processer är kostnadseffektivt och gynnar både kulturvärdena och en långsiktigt hållbar förvaltning. Med ett gott stöd blir det lättare.

Bland våra referensuppdrag finns:

 • – Riktade åtgärder. Inventering, dokumentation, åtgärdsbehovsbedömning, skötselplaneförfattande, entreprenörsstöd och uppföljning av kulturobjekt utmed väg och bana såsom broar, räcken och skyltar.
 • – Antikvarisk expert vid Tekniska förvaltningen, Solna stad.
 • – Metodik för kunskapsunderlag och förvaltning av Järnvägens kulturarv. Trafikverket.
 • – Vård- och underhållsplaner. Svenska kyrkan
 • – Metodik för kunskapsunderlag och förvaltning av Järnvägens kulturarv. Trafikverket.

 

 

Strategiarbete och FoU

En god samhällsplanering kräver ständig förändring och utveckling. Vi är drivande och innovativa inom en rad områden med lång erfarenhet av nationella strategiarbeten och högkvalitativ nationell och internationell forskning.

Området inbegriper att arbeta med anpassade styr- och stödsystem, strategier och policys på ledningsnivå i myndigheter och hos offentliga aktörer. Samt att stötta i implementeringsprocesser, producera handböcker och vägledningar på utförarnivå. Vi designar och genomför skräddarsydda kurser för era medarbetare.

Vi är en aktiv part i forskningssammanhang vad gäller att generera forskningsidéer, skriva ansökningar och genomföra forskningen. Årligen driver eller medverkar vi i minst fyra forskningsansökningar. Vi är framgångsrika vad gäller att publicera resultat. Vi hjälper er i rapportskrivande, akademiskt artikelskrivande och kvalitetsgranskning. Vi har en egen publikationsserie.

Bland våra referensuppdrag finns:

 • – SPEAK (Sustainable Planning and Environmental Knowledge): Miljöbedömning av länstransportplaner. En studie av olika organisationers planering och samverkan. Naturvårdsverket.
 • – SIA: Social Impact Assessment (social konsekvensbedö-mning i Sverige). Studier av styrdokument, MKB:er och aktörers synsätt. Formas.
 • – Hur kan vi nå ett hållbart landskap. TransportMISTRA.
 • – Utvecklingsstöd och medverkan i utbildningsinsatser kring hantering av Kulturmiljövärdens riksintressen. Riksantikvarieämbetet.
 • – Utvärdering av vision, strategier och verksamhetsmål. Statens Maritima Museer.