Verksamhetsutveckling – systematik och begrepp för kunskapsunderlag

BESTÄLLARE
Beställare: Riksantikvarieämbetet
Referens: Karin Schibbye och Lena Odeberg
Utförandeår: 2011
Omfattning: ca 30 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare

OM UPPDRAGET
Kunskap om kulturarvet behövs inom olika samhällsprocesser och ny
kunskap uppkommer ständigt i mötet mellan olika aktörer. Detta medför
att kunskapsunderlag för kulturmiljöarbetet omfattar ett brett område
och många olika kompetenser. För att utveckla kulturmiljöarbetet
behövs en gemensam bild och förståelse för hur kunskap kring kulturarv
genereras och på vilket sätt information kan tillgängliggöras.
KMV forum har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet genomfört en
förstudie med fokus på begrepp och systematik inför fortsatt utveckling
av kunskapsunderlag kring kulturmiljön. Genom att analysera syfte
och innehåll i olika underlag har vi utarbetat förslag till definition av
olika begrepp samt lämnat förslag till struktur för vilka olika kategorier
underlag som finns och kan behöva utvecklas. Inom utredningen har
KMV forum också identifierat och kategoriserat för vilka syften och
sammanhang kunskapsunderlagen kan utvecklas.
Utredningen utgör sammanfattningsvis ett exempel på systematisering
av komplexa material och avrapporterades i ”Uppdrag – Begreppsapparat
eller systematik för olika kulturmiljöunderlag”.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Systematik för kulturmiljöunderlag