Verksamhetsstyrning -uppföljningssystem för verksamhetsområden

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Ulrika Lundin
Utförandeår: 2013 och 2016
Omfattning: >300 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare, teamledare för konsultteam

OM UPPDRAGET
Leveranskvaliteter är en komponent i Trafikverkets nyligen antagna
styrramverk för att genom kvalitativa indikatorer följa, värdera och
kommunicera utfallet av myndighetens verksamhet. Behovet av
uppföljning är kopplat till områdena Punktlighet, Kapacitet, Robusthet,
Användbarhet, Säkerhet samt Miljö och hälsa.
Vårt uppdrag innebar att identifiera befintliga och nya behov av
uppföljning kopplat till landskap som en delkomponent för Miljö och
hälsa. Det innebar också att föreslå en systematisk aggregering av
informationen så att den övergripande indikatorn Andel av Trafikverkets
infrastruktur som är landskapsanpassad blir möjlig att följa över
tid. Utifrån behovskartläggningen har ett innovativt, robust och
kommunikativt indikatorssystem för att strukturera landskapsinformation
utarbetats. Utöver intern verksamhetsstyrning har stor vikt också lagts
vid att indikatorerna på ett effektivt och kommunikativt sätt kan utgöra
underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Genom att med olika metoder kartlägga behov och utreda möjliga
uppföljningsparametrar har ett indikatorsystem tagits fram.
Indikatorerna är ställda i relation till varandra och omfattar sammantaget
hela kedjan av verksamhetsområden. Leveranser har skett i form av PM,
presentationsmaterial och integrerat material i Trafikverkets arbete med
leveranskvaliteter.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Leveranskvaliteter TRV Landskap