Utvärdering av vision, strategier och verksamhetsmål

BESTÄLLARE
Beställare: Statens Maritima Museer
Referens: Robert Olsson
Utförandeår: 2011-2012
Omfattning: ca 150 tim

KONSULTENS ROLL
Utförande konsult

OM UPPDRAGET
Statens Maritima Museer hade som ett led i sin verksamhetsutveckling tagit fram en vision för vilken roll och ansvar myndigheten år 2015 skulle ha inom levande maritimt kulturarv. Inför en halvtidsutvärdering av verksamhetsutvecklingen hade museet en önskan om att få underlag för att bedöma hur långt man nått i sitt förändringsarbete och om befintliga strategier och verksamhetsmål stödjer utvecklingen på väg mot visionen.
Uppdraget var en komponent i Statens Maritima Museers önskan att förbättra och effektivisera processer inom det interna utvecklingsarbetet. Rapporten skulle för beställaren belysa om strategier och verksamhetsmål understödjer visionen samt tjänar som underlag för museets återrapportering till Kulturdepartementet. Utvärderingsprocessen omfattade främst semistrukturerade djupintervjuer med medarbetare vid myndigheten och representanter för en relevant omvärld, dokumentgranskning och analys, samt samtal och redovisning för myndighetens ledning.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Johannes Kruusi, KMV forum

Utvärdering SMM vision