Utvärdering av EU-programmet Kultur 2000 ur ett kulturarvsperspektiv

Uppdraget innebar i korthet att jämföra EU:s ramprogram Kultur 2000:s målformuleringar med de svenska nationella kulturmiljöpolitiska målen, samt Riksantikvarieämbetets verksamhetsmål/styrdokument/strategier, att jämföra med medelstilldelningen och teman för Sverige, Finland och Italien, belysa beslutsprocessen från utlysning till avrapportering, samt att genom djupintervjuer visa på framgångsfaktorer och svagheter kring informationsfrågor, projektansökningar, projektgenomförande och utfall för kulturmiljösektorn. Uppdraget utgjorde en betydande del av den utvärdering som Riksantikvarieämbetet samt Statens Kulturråd gjorde på uppdrag av Regeringen. Uppdraget genomfördes tillsammans med Node.