Byggnadsminnesutredning och skyddsbestämmelser för Strömvallen, Gävle stad

Strömvallen är en idrottsanläggning från 1923 i tidstypisk och påkostad tjugotalsklassicism med murad huvudläktare. Efter det att Gefle IF flyttat till den nybyggda Gavlevallen utanför staden har planer för bostadsbebyggelse i anslutning till Strömvallen aktualiserats. Samtidigt har fråga väckts om byggnadsminnesförklaring av huvudläktaren.

Uppdraget bestod av två delar där första delen innebar utarbetande av underlag inför en eventuell byggnadsminnesförklaring av Strömvallens huvudläktare tillsammans med framtagande av skyddsbestämmelser och avgränsning av byggnadsminnets skyddsområde. Den andra delen av uppdraget bestod av att lämna råd och riktlinjer inför eventuell framtida ombyggnad av läktaren och principer för tillkommande bebyggelse utanför skyddsområdet för att möjliggöra ett långsiktigt brukande och bevarande av anläggningen utan negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2016