Revidering av beslut och skötselplan för kulturreservatet Västeräng

Hälsingebyn Västeräng är ett av landets första kulturreservat och invigdes år 2002. Västeräng omfattar byn med ett stort antal byggnader, inägomarker, skogskiften och fäbod. När reservatet bildades upprättades en skötselplan som legat till grund för skötselavtal och skötselersättning. Varefter åren gått har behoven av att revidera både beslut och skötselplanen uppstått.

KMV forums uppdrag innebar att ta fram en uppföljning av reservatets värden och en nulägesanalys för att synliggöra de förändringar som skett. Utifrån analysen vidtog ett processarbete att tillsammans med beställaren identifiera önskad utveckling och skötselinsatser.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2015 – 2016