Restaureringsåtgärder vid Stäringe

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturvägen vid Stäringe, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt besiktat och godkänt åtgärderna. Åtgärderna har bestått av framröjning av stenmur samt stenbankar, nytillverkade grindstolpar efter äldre förlaga, fornlämningsärende kring rätning gränssten/väghållningssten. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, underlag för länsstyrelsebeslut, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.