Förvaltning
Kulturarvsprocesser
Samhällsplanering
Strategiskt arbete

Kulturmiljöprogram för Ystads moderna kulturarv

Ystads kommun vill uppmärksamma det moderna kulturarv i form av bebyggelse uppförd mellan ca 1940 och 1975.

KMV forum tog fram en modell för karaktärisering och värdering av bebyggelsen som användes under uppdragets genomförande. Inventeringen och värderingen av bebyggelsen presenterades i ett kunskapsunderlag som ska användas  vid upprättande av planbestämmelser i exempelvis kommande detaljplaner och vägledning i bygglovshanteringen. För detta ändamål måste underlaget identifiera den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. Särskilt fokus lades på karaktärsdrag och byggnadsdelar som bedöms vara värdebärande för byggnadens kulturhistoriska värde och som bör omfattas av olika typer av varsamhets- eller skyddsbestämmelser. Inventeringen av den modernistiska bebyggelsen ställde även krav på att analysera och värdera hela bebyggelseenheter och kvartersstrukturer.

 

Beställare: Ystad kommun, Stadsbyggnadsavdelningen

Utförandeår: 2017 – 2018


 • Kulturarvsprocesser

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys och antikvarisk medverkan inför fönsteråtgärder i Skytteholmsskolan, Solna

Skytteholmsskolan byggdes i början av 1960-talet under en period av snabb befolkningstillväxt i Solna. Skolan var ursprungligen en folkskola vars arkitektur präglas av saklig modernism och både fasadmaterialen och det strikta formspråket är tidstypiska.

Under 2016 hade KMV forum uppdrag som antikvarisk expert för Solna stads tekniska förvaltning. Inom ramen för uppdraget togs fram ett stort antal antikvariska yttranden. Detta deluppdrag omfattade en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys av ett föreslaget fönsterbyte och var ett av underlagen till bygglovsansökan. Efter det att bygglovet beviljats fortsatte uppdraget som antikvarisk medverkan under det fortsatta planeringsarbetet där bland annat olika fönstertyper och byggtekniska lösningar diskuterades.

Beställare: Solna stad, Tekniska förvaltningen

Utförandeår: 2016

 

 


 • Kulturarvsprocesser

Kulturmiljöanalys och bebyggelseinventering i Järla-Birka, Nacka kommun

Järla-Birka är ett av Nackas äldsta villaområden och de första husen byggdes vid slutet av 1800-talet. Området ligger centralt och berörs av den planerade tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Nacka kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området och kulturmiljöanalysen ska ligga till grund för avvägningar i samband med arbetet.

Uppdraget har omfattat en kulturmiljöanalys med bebyggelseinventering av såväl områdets som enskilda fastigheters bevarandevärden. KMV forum redovisar områdets bebyggelsehistoria, de kulturmiljöelement som är värda att ta vara på vid utvecklingen av området samt de fastigheter som bedömts vara de kulturhistoriskt mest värdefulla i Järla-Birka.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

 

Utförandeår: 2017

 


 • Kulturarvsprocesser

Kulturmiljöprogram för Hylte kommun

På uppdrag av Hylte kommun tas ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram fram som en underlagshandling till kommunens översiktsplan. Kulturmiljöprogrammets syfte är att fungera som ett kunskapsunderlag för kulturmiljöfrågor i kommunens arbete med samhällsplanering och byggande.

KMV forum har tillsammans med Tyréns utarbetat ett helt nytt kulturmiljöprogram som utgår från de nationella kulturmiljömålen och det statliga miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö. I uppdraget har omfattande fältarbete i form av inventering av värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utförts. Inventeringarna har tillsammans med arkivstudier varit utgångspunkten för beskrivning, karaktärisering och värdering av ett representativt urval av värdefulla kulturmiljöer i Hylte kommun. I uppdraget har  ingått att formge kulturmiljöprogrammet så att det ska vara tillgängligt för kommunens tjänstemän, politiker och allmänheten.

Beställare: Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Utförandeår: 2016–2017

 


 • Kulturarvsprocesser

Kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering av Folkungavallen, Linköping

Folkungavallen var tidigare Linköpings kommuns huvudarena för fotboll och friidrott. Under de senaste åren har sporterna flyttat till nya arenor och Folkungavallen med sitt centrala läge har pekats ut som ett strategiskt område för Linköpings utveckling.

KMV forum har tillsammans med Reuter Metelius kulturmiljöspecialister  utgjort kulturmiljövårdande stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning. Utifrån bedömningar på plats och analys av landskapets historiska utveckling har ett antal karaktärsområden identifierats. Bebyggelsen har inventerats och värderats utifrån RAÄ:s metod för kulturhistorisk värdering. Därefter har analysresultatet bearbetats för att kunna knytas till planeringsprocessen. Underlaget omfattar också en dokumentation över miljön.

Beställare: Linköpings stad, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017

 


 • Kulturarvsprocesser
 • Samhällsplanering

Kulturarvsanalys för järnvägsplan Malmbanans dubbelspår Peuravaara-Riksgränsen

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av de viktigaste för transport av människor och gods. Den trafikeras av persontåg, godståg, och inte minst malmtåg från gruvorna i Malmberget och Kiruna vidare till malmhamnarna i Luleå och Narvik. För att kapacitetsbristerna inte ska bli ett problem för framtida trafik planerar Trafikverket att bygga ut Malmbanan till dubbelspår. Malmbanan är en levande och komplex kulturmiljö där stationer, banvaktsstugor, turismanläggningar och de många kulturhistoriska lämningarna berättar om banans byggande, trafikering och livet längs den. Samtidigt är banan i sig en barriär för renskötseln i området och för friluftslivet.

KMV forum deltar som kulturmiljökonsult och ansvarar för framtagande av en kulturarvsanalys som beskriver landskapsutvecklingen från förhistorisk tid till nutid. I analysen redovisas viktiga kulturhistoriska lämningar, samband och funktioner och kända kulturmiljöer som är särskilt viktiga för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas identifieras. Kulturarvsanalysen ska fungera som underlag för val av sträckning och för miljökonsekvensbeskrivningens bedömning av de olika alternativens effekter och konsekvenser. Framtagandet av kulturarvsanalysen är en del av den pågående planläggningsprocessen.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten Saitec. KMV forum är underkonsult till Norconsult respektive Calluna.

Utförandeår: 2016 – pågående uppdrag


 • Samhällsplanering

Kulturmiljöutredning till detaljplan för Roxenbaden

I Roxenbaden i Linköpings kommun pågår ett planarbete som syftar till att pröva möjligheter till en förbättrad VA-lösning samt att utöka antalet byggrätter i området. Linköpings kommun arbetar med att ta fram planbestämmelser som ska möjliggöra förtätning och säkerställa bevarande av kulturmiljön i området.

Som ett stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning har KMV forum i samarbete med Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister tagit fram ett kulturmiljöunderlag för Roxenbaden. Underlaget utgår från kompetensintegrerade bedömningar och utgörs av en  landskapskaraktärsanalys i vilken  ett antal karaktärsområden identifierats. Därefter har analysresultatet bearbetats så att landskapskaraktärens kvalitativa innehåll kan knytas till planeringsprocessen.

Beställare: Linköpings stad, Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017


 • Samhällsplanering

Översyn riksintresset Karlskrona och världsarvet Örlogsstaden

Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 ett av Sveriges femton världsarv och utgör till delar också riksintresse för kulturmiljövård. Karlskrona karaktäriseras av sina befästningar, sina hamn- och varvsanläggningar och den civila staden med tydliga uttryck av 1600-talets stadsplanering. Besöksnäring baseras till stor del på dess kulturmiljö och status som världsarv vilket har ökat behovet att av ett planeringsunderlag och en samrådsprocess som tydliggör principer för utveckling av staden som boendemiljö och turiststad.

KMV forum har bistått länsstyrelsen genom att lämna förslag till revidering av riksintresset så att det överensstämmer med världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.  Vi har också utarbetat ett pedagogiskt och illustrativt kunskapsunderlag som hanterar Karlskronas samlade utveckling för fortsatt hantering av riksintresset och världsarvet vid till exempel översikts- och detaljplanering och bygglovshantering.

 

Beställare: Länsstyrelsen i Blekinge län

Utförandeår: 2017

 


 • Kulturarvsprocesser

Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan för Ölandshamnen, Kalmar

Kalmar kommun har tagit fram en detaljplan i syfte att möjliggöra nybyggnation av ett hotell i Ölandshamnen, Kalmar. Planområdet ligger inom riksintresset Kalmar stad och inför det fortsatta planarbetet ställdes krav på att en miljökonsekvensutredning av detaljplanens påverkan på riksintresset för kulturmiljövård skulle tas fram.

KMV forum utarbetade en kulturhistorisk miljökonsekvensutredning som redovisade och analyserade planens påverkan på riksintressets värdebärande egenskaper utifrån tre olika alternativ. Stor vikt lades vid visualiseringar av de olika alternativens påverkan på riksintresset och på konsekvensbedömningens transparens vad gäller bedömningsgrunder, metodik och analys.

Beställare: Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun

Utförandeår: 2017

 


 • Samhällsplanering

Antikvarisk medverkan vid renovering av milstolpar och andra väganknutna kulturminnen

KMV forum är sedan flera år fortlöpande stöd till Trafikverket i frågor kring väganknutna fornlämningar och kulturminnen. Vi har bred kulturhistorisk expertis inom området och verkar som antikvariska kontrollanter för åtgärder. I det fortlöpande uppdraget har vi inventerat konditionen på milstolpar, väghållningsstenar, gränsmärken och andra historiska vägmarkeringar i stora delar av landet och har en god överblick av deras historik och tillstånd. Utifrån inventeringsresultaten har vi tagit fram åtgärdsförslag för kulturminnena och därefter gett stöd och råd under renoveringen samt ansvarat för att åtgärderna görs med god antikvarisk kvalitet.

Milstolpar är en kategori av fornlämning som har ett starkt skydd i kulturmiljölagen, men där planerade restaureringsåtgärder handläggs på olika sätt av de olika länsstyrelserna. I stora delar av landet sköts upphandlingen av åtgärder av annan institution än länsstyrelsen, exempelvis Trafikverket eller en kommun.

 

 

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: start 2012 och löpande uppdrag


 • Förvaltning

Landskapsanalys för järnvägsplan Herrljunga Västra

För att ge förutsättningar för ökad trafik på Västra stambanan har Trafikverket identifierat ett antal kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Göteborg-Skövde. Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal vid Herrljunga Västra är en av dessa åtgärder.

Inom planläggningsarbetet utarbetade KMV forum tillsammans med Radar arkitektur & planering och Calluna en landskapsanalys. I analysen identifieras förutsättningar för nya åtgärder och hur lokalisering och utformning kan ta hänsyn till landskapet och dess värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. I analysen har också olika karaktärsområden identifierats tillsammans med fördjupade tematiska delar som analyserar landskapets kulturhistoriska och ekologiska aspekter och som redovisar utpekade värdefulla miljöer.

Konsultteamets olika kompetenser arbetade integrerat under hela framtagandet av landskapsanalysen och landskapsanalysen med de ingående tematiska delarna utgör ett samlat underlag för den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: 2016 – 2017


 • Samhällsplanering

Landskapskaraktärsanalys och miljöbedömning av höghastighetsbana Linköping-Borås

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckorna är i ett tidigt utredningsskede och ska redovisas i en åtgärdsvalsstudie och i en miljöbedömning.

KMV forum har deltagit som expertstöd för kulturmiljöfrågor för sträckan Linköping-Borås och för processen med åtgärdsvalsstudien. Uppdraget har innefattat medverkan i landskapskaraktärsanalys för hela utredningsområdet, framtagandet av en miljöbedömning samt tätortsanalyser för Jönköping, Tranås och delar av Linköping. Uppdraget har också innefattat ett stort antal workshops med övriga teknikområden där analyser av förutsättningar, kostnader och tekniska lösningar har arbetats fram. På grund av det omfattande utredningsområdet och processens tidiga skede har konsultteamet fått arbeta metodutvecklande genom hela processen. Nya metoder för att knyta samman landskapskaraktärsanalysen med miljöbedömningen har tagits fram och prövats, liksom metoder och bedömningsgrunder för en målbaserad miljöbedömning.

Beställare: Trafikverket genom huvudkonsulten Ramböll

Utförandeår: 2015-2017

 


 • Samhällsplanering

Revidering av beslut och skötselplan för kulturreservatet Västeräng

Hälsingebyn Västeräng är ett av landets första kulturreservat och invigdes år 2002. Västeräng omfattar byn med ett stort antal byggnader, inägomarker, skogskiften och fäbod. När reservatet bildades upprättades en skötselplan som legat till grund för skötselavtal och skötselersättning. Varefter åren gått har behoven av att revidera både beslut och skötselplanen uppstått.

KMV forums uppdrag innebar att ta fram en uppföljning av reservatets värden och en nulägesanalys för att synliggöra de förändringar som skett. Utifrån analysen vidtog ett processarbete att tillsammans med beställaren identifiera önskad utveckling och skötselinsatser.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2015 – 2016

 

 


 • Kulturarvsprocesser

Antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkliga kulturminnen, Träslövs församling

KMV forum har tillsammans med Tyréns bistått Träslövs församling som antikvarisk expert vid ändringar och renoveringsåtgärder på kyrkliga kulturminnen som omfattas av Kulturmiljölagen.

KMV forum arbetade i tät samverkan med församling och entreprenörer för att säkerställa att de krav som ställts av länsstyrelsen följs från planering till slutbesiktning. Antikvarisk medverkan har skett i församlingens samtliga kyrkor och omfattat interiöra och exteriöra åtgärder som byte av taktegel, måleriarbeten i kyrkorummet och byte av fast bänkinredning.

Beställare: Träslövs församling

Utförandeår: 2016 – 2017

 

 

 


 • Förvaltning

Byggnadsminnesutredning och skyddsbestämmelser för Strömvallen, Gävle stad

Strömvallen är en idrottsanläggning från 1923 i tidstypisk och påkostad tjugotalsklassicism med murad huvudläktare. Efter det att Gefle IF flyttat till den nybyggda Gavlevallen utanför staden har planer för bostadsbebyggelse i anslutning till Strömvallen aktualiserats. Samtidigt har fråga väckts om byggnadsminnesförklaring av huvudläktaren.

Uppdraget bestod av två delar där första delen innebar utarbetande av underlag inför en eventuell byggnadsminnesförklaring av Strömvallens huvudläktare tillsammans med framtagande av skyddsbestämmelser och avgränsning av byggnadsminnets skyddsområde. Den andra delen av uppdraget bestod av att lämna råd och riktlinjer inför eventuell framtida ombyggnad av läktaren och principer för tillkommande bebyggelse utanför skyddsområdet för att möjliggöra ett långsiktigt brukande och bevarande av anläggningen utan negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2016


 • Kulturarvsprocesser

Översyn av riksintressen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län genomför en översyn av samtliga riksintressen för kulturmiljövård inom länet. Översynen genomförs i tre etapper och uppdraget innebär att uppdatera kunskapsunderlag och i vissa fall lämna förslag till ny motivering och avgränsning av riksintresseområden. Syftet är bland annat att ha aktuella underlag för länsstyrelsens dialog med berörda kommuner.

KMV forum har haft i uppdrag att hantera den etapp som omfattar ett dryga sextiotal riksintressen för kulturmiljövård. Områdena utgörs av slotts- och herrgårdsmiljöer till komplexa agrara och fornlämningstäta områden. Inom varje riksintresse har vi tagit fram en kulturhistorisk analys kopplat till fysiska uttryck och identifierat miljöns riksintressanta berättelse. Stor vikt har lagts vid att beskriva och tolka områdenas läsbarhet och relationen till dess känslighet och tålighet för förändringar. Resultatet har presenterats i en rapport och i pedagogiska kartor. Vi har också genomfört tematiska kulturmiljöanalyser av länets riksintressanta slotts- och herrgårdar och riksintressen på landsbygden. Inom uppdraget har också relationen mellan riksintresse och världsarv hanterats för Adelsö-Birka-Björkö [AB21,22]och Lovö [AB30].

Beställare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Utförandeår: 2016 – 2018

Riksintresseöversyn i Stockholms län

 


 • Kulturarvsprocesser

Arkeologiskt expertstöd vid anläggande av höghastighetsbana Ostlänken

Ostlänken omfattar sträckan mellan Stockholm och Linköping och är första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Bygget beräknas pågå under åren 2017 – 2021 och kommer till delar påverka ett rikt kulturlandskap.

KMV forum deltar som arkeologiskt expertstöd i planläggningsprocessen. Tillsammans med Nyréns arkitektkontor har vi tagit fram en kulturarvsanalys för sträckan Silleskog-Stavsjö. Vi har också medverkat som kulturhistoriskt sakkunniga i spårlinjeoptimering och granskning av miljökonsekvensbeskrivningarna samt utarbetat underlag till länsstyrelsen inför 12:6 samråd enligt Miljöbalken.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten COWI

Utförandeår: 2015 – pågående


 • Samhällsplanering

Utvärdering av vision, strategier och verksamhetsmål

BESTÄLLARE
Beställare: Statens Maritima Museer
Referens: Robert Olsson
Utförandeår: 2011-2012
Omfattning: ca 150 tim

KONSULTENS ROLL
Utförande konsult

OM UPPDRAGET
Statens Maritima Museer hade som ett led i sin verksamhetsutveckling tagit fram en vision för vilken roll och ansvar myndigheten år 2015 skulle ha inom levande maritimt kulturarv. Inför en halvtidsutvärdering av verksamhetsutvecklingen hade museet en önskan om att få underlag för att bedöma hur långt man nått i sitt förändringsarbete och om befintliga strategier och verksamhetsmål stödjer utvecklingen på väg mot visionen.
Uppdraget var en komponent i Statens Maritima Museers önskan att förbättra och effektivisera processer inom det interna utvecklingsarbetet. Rapporten skulle för beställaren belysa om strategier och verksamhetsmål understödjer visionen samt tjänar som underlag för museets återrapportering till Kulturdepartementet. Utvärderingsprocessen omfattade främst semistrukturerade djupintervjuer med medarbetare vid myndigheten och representanter för en relevant omvärld, dokumentgranskning och analys, samt samtal och redovisning för myndighetens ledning.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Johannes Kruusi, KMV forum

Utvärdering SMM vision


 • Strategiskt arbete

Verksamhetsutveckling – systematik och begrepp för kunskapsunderlag

BESTÄLLARE
Beställare: Riksantikvarieämbetet
Referens: Karin Schibbye och Lena Odeberg
Utförandeår: 2011
Omfattning: ca 30 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare

OM UPPDRAGET
Kunskap om kulturarvet behövs inom olika samhällsprocesser och ny
kunskap uppkommer ständigt i mötet mellan olika aktörer. Detta medför
att kunskapsunderlag för kulturmiljöarbetet omfattar ett brett område
och många olika kompetenser. För att utveckla kulturmiljöarbetet
behövs en gemensam bild och förståelse för hur kunskap kring kulturarv
genereras och på vilket sätt information kan tillgängliggöras.
KMV forum har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet genomfört en
förstudie med fokus på begrepp och systematik inför fortsatt utveckling
av kunskapsunderlag kring kulturmiljön. Genom att analysera syfte
och innehåll i olika underlag har vi utarbetat förslag till definition av
olika begrepp samt lämnat förslag till struktur för vilka olika kategorier
underlag som finns och kan behöva utvecklas. Inom utredningen har
KMV forum också identifierat och kategoriserat för vilka syften och
sammanhang kunskapsunderlagen kan utvecklas.
Utredningen utgör sammanfattningsvis ett exempel på systematisering
av komplexa material och avrapporterades i ”Uppdrag – Begreppsapparat
eller systematik för olika kulturmiljöunderlag”.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Systematik för kulturmiljöunderlag


 • Strategiskt arbete

Processledning – Only the sky is the limit

BESTÄLLARE
Beställare: Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, Gotlands
Museum och Sigtuna Museum & Art
Referens: Anders Wikström, Time & Place, och Ulrika Mebus
Utförandeår: 2015
Omfattning: < 80 timmar

KONSULTENS ROLL
Processledare

OM UPPDRAGET
KMV forum anlitades för att planera och genomföra en tvådagars
workshop inom projektet Only the sky is the limit. Workshopen
fokuserade på att leda och stötta deltagarna till att utforska och
analysera perspektiven Kulturella platser och event – möjligheter och
begränsningar samt aktörers funktionella roller i sådana sammanhang.
Deltagarna kom från olika yrkeskategorier som, på olika sätt, kommer i
kontakt med kulturmiljö som arena för aktiviteter och användning som
inte är det ursprungliga brukandet för miljön.
De två dagarna lades upp som en mix av aktiviteter i mindre team och
i stor grupp, och följde en röd tråd där platsen för workshopen bildade
ram för deltagarnas case – från idé, via process till slutsats. Övningarna
resulterade i slutsatser kring gemensamma behov, såsom tydliggörande
och öppenhet kring bedömningsgrunder och processer, vilka utgjorde
input till det fortsatta projektet.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Processleda WS Only the sky


 • Strategiskt arbete

Processledning – tolkning av nationella mål och utarbetande av styrning

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Johan Bergkvist och Anders Sjölund
Utförandeår: 2016
Omfattning: 200 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare, processledare

OM UPPDRAGET
KMV forum har haft uppdraget att processleda Trafikverket
inför utarbetande av Riktlinje Landskap 2.0. Riktlinjen utgör en
strategisk komponent i Trafikverkets pågående utveckling av
styrsystem och definierar myndighetensansvar för kulturmiljö- och
landskapsperspektivet.

KMV forum medverkade i samtliga moment i framtagandet av Riktlinje
2.0. Det processledande uppdraget, från idé till färdigt underlag,
innebar att utifrån Trafikverkets uppdrag tolka de nya nationella
kulturmiljömålen, bryta ned målen till en verksamhetsnära realitet samt
integrera utfallet i det nya styrsystemets form och funktion. Uppdraget
som processledare har inneburit att KMV forum har utvecklat förslag,
samordnat utvecklingsarbetet genom att bland annat planera och
genomföra workshops samt bistått i det interna förankringsarbetet
genom möten och föredragningar. Arbetet ställde krav på förmågan att
tolka tvärsektoriella mål i förhållande till Trafikverkets omfattande och
relevanta verksamhetsområden samt insikt och förståelse för olika styroch
stödsystem.

Det samlade styr- och stödsystemet för Trafikverket är ännu inte beslutat.
Därmed är riktlinjerna i version 2.0, i skrivande stund, inte antagna
men utgör utgångspunkt i den övergripande långsiktiga planeringen av
verksamheten.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Processleda riktlinje landskap med mörkad bild – alt2


 • Strategiskt arbete

Processkartläggning – var och hur är kulturarvsfrågan väsentlig i en myndighets verksamhet

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Anna Lindell
Utförandeår: 2015-2016
Omfattning: ca 150 tim

KONSULTENS ROLL
Huvudkonsult, teamledare

OM UPPDRAGET
KMV forum har kartlagt Trafikverkets huvud- och delprocesser utifrån frågeställningarna Var i processerna kan ett stärkt landskaps- och kulturarvsarbete göra stor nytta för myndighetens verksamhet. Och Hur?
Genom att sätta fokus på organisationens sätt att redogöra för verksamheten (processbeskrivningar med illustrationer) samt konkretisera reella och möjliga nyttor för organisationen (inordnat i mottagarens vokabulär), är uppdraget ett exempel på hur integration av verksamhetsfrågor kan beredas väg. Exemplet hanterar landskaps- och kulturarvsfrågor, som inte utgör kärnverksamhet hos berörd myndighet, men som organisationen likväl ska hantera enligt samhällets regelverk och huvudmännens uppdrag. Ledord inom uppdraget har varit identifikation av positiva nyttor, konkretion i en annars komplex struktur och anpassning till organisationens förutsättningar. Resultatet är en pusselbit i samhällets arbete för hållbar utveckling.

Kartläggningen var ett delmoment inom det femåriga utvecklingsprogrammet Landskap i långsiktig planering, och leddes av KMV forum. Förutom analys och förslag, omfattade arbetet att leda workshops och seminariediskussioner i olika Trafikverksregioner samt dialoger med olika professioner inom myndigheten. Kartläggningen bedrevs samtidigt som huvud- och delprocesserna bereddes inom organisationen.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum, KMV forum

Processkartläggning Lskp i Trv


 • Strategiskt arbete

Verksamhetsstyrning -uppföljningssystem för verksamhetsområden

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Ulrika Lundin
Utförandeår: 2013 och 2016
Omfattning: >300 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare, teamledare för konsultteam

OM UPPDRAGET
Leveranskvaliteter är en komponent i Trafikverkets nyligen antagna
styrramverk för att genom kvalitativa indikatorer följa, värdera och
kommunicera utfallet av myndighetens verksamhet. Behovet av
uppföljning är kopplat till områdena Punktlighet, Kapacitet, Robusthet,
Användbarhet, Säkerhet samt Miljö och hälsa.
Vårt uppdrag innebar att identifiera befintliga och nya behov av
uppföljning kopplat till landskap som en delkomponent för Miljö och
hälsa. Det innebar också att föreslå en systematisk aggregering av
informationen så att den övergripande indikatorn Andel av Trafikverkets
infrastruktur som är landskapsanpassad blir möjlig att följa över
tid. Utifrån behovskartläggningen har ett innovativt, robust och
kommunikativt indikatorssystem för att strukturera landskapsinformation
utarbetats. Utöver intern verksamhetsstyrning har stor vikt också lagts
vid att indikatorerna på ett effektivt och kommunikativt sätt kan utgöra
underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Genom att med olika metoder kartlägga behov och utreda möjliga
uppföljningsparametrar har ett indikatorsystem tagits fram.
Indikatorerna är ställda i relation till varandra och omfattar sammantaget
hela kedjan av verksamhetsområden. Leveranser har skett i form av PM,
presentationsmaterial och integrerat material i Trafikverkets arbete med
leveranskvaliteter.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Leveranskvaliteter TRV Landskap


 • Strategiskt arbete

Bebyggelseinventering – Igelboda, Nacka kommun

Bebyggelseinventering av samtliga 338 fastigheter Igelboda i Saltsjöbaden i Nacka kommun inför framtagandet av en ny detaljplan för Igelboda. Resultatet användes som utgångspunkt för skydds- och varsamhetsbestämmelser. Uppdraget omfattade även en översiktlig inventering av äldre träd och alléer som bidrar till områdets karaktär.

Bebyggelsen i Igelboda har vuxit fram etappvis från 1890-talet till 1960-talet och består av villor, egnahem och några radhus. Utanför inventeringsområdet ligger några flerbostadshus som från 1960-talet och senare.

Efter fältarbete, genomgång av relevant källmaterial och fördjupade analyser och värderingar bedömdes 32 av Igelbodas byggnader vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla och 52 byggnader kulturhistoriskt värdefulla. Av de sistnämnda bedömdes 30 byggnader även ha betydelse för en kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Resultatet redovisas i en rapport. 

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2014-2015

Rapport_Igelboda_2016-01-19


 • Samhällsplanering

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i innerstaden

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade stadskärnan utanför centrumområdet, d v s stadsdelarna Södertull, Söder, Vallbacken, Norr, Norrtull, Väster och Brynäs. Bebyggelsen domineras av flerbostadshus från olika tider som längs affärsstråken rymmer även butiker eller annan service. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2013-2014

 


 • Kulturarvsprocesser
 • Samhällsplanering

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i centrumområdet

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade centrumområdet där bebyggelsen består av större affärs- och kontorshus, offentliga byggnader och flerbostadshus med butiker eller annan service – från 1800-talets slut till idag. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2014

 


 • Kulturarvsprocesser
 • Samhällsplanering

Nacka kommun – antikvariskt stöd

Under 2015 fungerade KMV forum som antikvariskt stöd vid Planenheten på Nacka kommun. Uppdraget omfattade kulturmiljöutredningar, hantering av bygglov och detaljplaner, samråd och rådgivning till tjänstemän och allmänhet.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2015


 • Förvaltning
 • Samhällsplanering

Planprogram för Saltsjöbadens centrum – Kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöunderlag som översiktligt beskriver kulturmiljöns, landskapets och bebyggelsens värden inför arbetet med ett planprogram för området.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2015

 

Beställare: data:text/mce-internal,content,Best%E4llare%3A%20Nacka%20kommun%2C%20Planenheten

 • Samhällsplanering

Översyn av riksintresseområden för kulturmiljövård i Söderhamns kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av nio riksintressen för kulturmiljövård i Ovanåkers kommun. Det är områden med mycket varierande karaktär: odlingslandskap i dalgångar, skärgårds- och kustmiljöer, bymiljöer med stora hälsingegårdar, brukssamhälle med högklassiga arbetarbostäder, karaktäristisk småstadsbebyggelse och en fornlämningsmiljö.
Beskrivningarna som tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll bygger på studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljö och folkhälsa
Utförandeår: 2014-2015

 


 • Kulturarvsprocesser

Utvärdering av EU-programmet Kultur 2000 ur ett kulturarvsperspektiv

Uppdraget innebar i korthet att jämföra EU:s ramprogram Kultur 2000:s målformuleringar med de svenska nationella kulturmiljöpolitiska målen, samt Riksantikvarieämbetets verksamhetsmål/styrdokument/strategier, att jämföra med medelstilldelningen och teman för Sverige, Finland och Italien, belysa beslutsprocessen från utlysning till avrapportering, samt att genom djupintervjuer visa på framgångsfaktorer och svagheter kring informationsfrågor, projektansökningar, projektgenomförande och utfall för kulturmiljösektorn. Uppdraget utgjorde en betydande del av den utvärdering som Riksantikvarieämbetet samt Statens Kulturråd gjorde på uppdrag av Regeringen. Uppdraget genomfördes tillsammans med Node.

Beställare: Riksantikvarieämbetet

 • Strategiskt arbete

Loggböcker för kulturvägar – systematik för användning av inventerad kunskap i en verksamhet

Utifrån befintliga inventeringar har KMV forum skapat ett underlag, ett system för att hantera kulturvägar i Trafikverkets verksamhet på ett sätt som är likartat över landet. Genom loggböckerna möjliggörs värdering och urval samt praktisk hantering i Trafikverkets verksamhetsområden, utan att en helt ny inventering behöver göras. Befintlig kunskap återanvänds och sätts i dagens sammanhang. En loggbok är ett enkelt redskap att använda i arbetet med att bedöma känslighet och tålighet för de olika kulturvägarna. Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder som sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Loggböckerna finns på regional nivå och omfattar närmare 2000 vägar. En nationell beta-version är framtagen.

Beställare: Trafikverket (f.d. Vägverket)

 • Förvaltning
 • Samhällsplanering
 • Strategiskt arbete

Trysstorp allé – kulturmiljöstöd inför arbete med restaureringsplan

KMV forumj har varit kulturmiljöstöd i arbetet med att inventera Trysstorps herrgårdsallé, Örebro län. Syftet med inventeringen är att den ska ligga till grund för en restaureringsplan för allén. I inventeringen sammanlänkades natur-, kultur- och de formmässiga värdena samtidigt som hänsyn behövde tas till trafikaspekter såsom trafiksäkerhet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2011

 • Förvaltning

Loggbok för alléer

KMV forum har utvecklat en loggbok för alléer under uppdrag av Trafikverket, region Nord. Loggboken ska kunna fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag, dels utifrån värden (natur, kultur och form), dels utifrån åtgärdsbehov samt tydliggöra sambanden mellan dessa båda prioriteringar. Genom den nya loggboken gavs möjlighet att återanvända tidigare alléinventering för region Nord och sätta den i dagens sammanhang (liknande arbetet med loggböcker för kulturvägar). Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder vilket sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Uppdraget har således gett både ett system för hantering av värden i alléer liksom en utvärdering av befintligt allématerial i region Nord.

Beställare: Trafikverket

 • Förvaltning
 • Samhällsplanering
 • Strategiskt arbete

Karaktärisering av Västmanlands län inför RUP

Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län. Landskapskaraktärsanalys som underlag till länsplan för Västmanland (en vidareutveckling av länets Regionala utvecklingsprogram, RUP). Här flätas inte bara landskapets ekologi, tidsdjup och upplevelsebara form samman utan detta landskapsperspektiv förbereds att relatera till samhällets andra utvecklingsområden såsom boende, arbetsmarknad, areella näringar mm. Syftet med landskapskaraktärsanalysen är att konkretisera tanken om hållbar utveckling genom att identifiera vad som är känsligt i ett landskapsavsnitt, hur det är känsligt samt identifiera landskapets potential i de olika delområdena. ”Potential” är den andra sidan av myntet ”känslighet”– hur kan vi agera för att stärka företeelser som brister idag eller utveckla särdrag mot ett bärkraftigt nyttjande? Både känslighet och potential är användbara när man formulerar strategier för hur samhället/ landskapet ska utvecklas på ett hållbart sätt.
KMV forum ingår i konsultgruppen Befaringsbyrån, ett samarbetsteam med ett starkt integrerat arbetssätt för landskapsfrågor kring natur, kultur, form, planering och medborgardeltagande.

Beställare: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Utförandeår: 2012-2013

 • Samhällsplanering

MKB Detaljplan för Siggesta 1:6 – Siggesta Hotell, Värmdö kommun

Arbetet omfattade MKB över kulturmiljö i en detaljplan för en hotellanläggning som planeras i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljökaraktären och dess värdebärare sätts i relation till den tilltänkta åtgärden och avvägningar genomfördes inför fortsatt planering. MKB genomfördes tillsammans med Ekologigruppen AB.

Beställare: Värmdö kommun
Utförandeår: 2010

 • Samhällsplanering

Järnvägars kulturvärden

KMV forum driver i samarbete med beställaren Trafikverket arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för Trafikverkets inventering, hantering och skötsel av järnvägarnas kulturvärden, ett arbete som fortgår under år 2013. I arbetet ingår även samordna flera kompetenser, fältmoment, arkivarbete, innovation metodik, värderingförfarande och implementering.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013 pågår

 • Förvaltning
 • Strategiskt arbete

Ockelbo kommun – översyn av riksintressen

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av 2 riksintressen för kulturmiljövård i Ockelbos kommun. Riksintressenas innehåll grep över förhistorisk centralbygd, sockencentra, bruk till industri- och järnvägssamhälle. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2012

 • Kulturarvsprocesser

Gysinge bruk – översyn av riksintresse i Sandvikens kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av Gysinge bruk, riksintresse för kulturmiljövård. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdets utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2011-2012

 • Kulturarvsprocesser

Ovanåkers kommun – översyn av riksintressen

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av 10 riksintressen för kulturmiljövård i Ovanåkers kommun. Riksintressenas innehåll grep över protoindustri, sockencentra, fäbodmiljöer, finnbebyggelse, hälsingegårdar och ekonomibebyggelse till stationssamhälle. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2012

 • Kulturarvsprocesser

Forsbacka bruk – översyn av riksintresse i Gävle kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av Forsbacka bruk, riksintresse för kulturmiljövård. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdets utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2011-2012

 • Kulturarvsprocesser

Kulturvägsinventeringar

Under flera år har KMV forum utfört inventering, värde- och åtgärdsbehovsbedömning av kulturvägar i Trafikverkets regioner Öst, Mitt och Nord. Inventeringarna har utgått från regionens loggbok för kulturvägar. Urval och prioritering har gjorts och åtgärdsförslag tagits fram och sammanställts för att sedan kunna användas i Trafikverkets verksamhet både i planerings- och åtgärdssammanhang.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2011, 2012 och 2013

 • Förvaltning

Underlag för ny riksintresseavgränsning och värdering av riksintresset Västerås stad

Uppdraget omfattar att komplettera och ta fram underlag till kvalitativa bedömningar för riksintresset Västerås stad inför ny avgränsning och värdering av riksintresset. Detta har gjorts genom bland annat arkivstudier, byggnadsinventering och analys av tidsepoker.

Beställare: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Utförandeår: 2012

 • Kulturarvsprocesser

Antikvarisk kontroll vid Stjärnsund

I samband med projektering förändringar av väg 50 förbi Stjärnsund slott, Askersund, Örebro län, är KMV forum antikvariskt stöd och kontrollant för miljön vid infarten till slottet. Arbetet omfattar t.ex. värdering, bedömning åtgärdsbehov, krav genomförandet samt rådgivning, kontakter för beslut länsstyrelsen, stöd Trafikverkets projektledare.
I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013 pågår

 • Förvaltning

Förslag till bedömningsgrunder för Mörkö (AB 3), riksintresse för kulturmiljövården, programområde Ytterjärna

KMV forum och Ekologigruppen har utrett möjligheterna att, ur landskaps- och miljösynpunkt, bygga nytt konferenscenter i anslutning till Steinerseminariet i Ytterjärna. En av de kritiska punkterna har varit riksintresset för kulturmiljö. Området ingår i ett till ytan stort och till innehållet komplext riksintresse för kulturmiljö, där även Steinerseminariets nuvarande byggnader ingår som del av riksintressets många olika värden. KMV forum har tagit fram bedömningsgrunder för platsen vilket ger förhållningssätt för den fortsatta processen med förslag för konferenscenter.

Beställare: Vidarstiftelsen Järna
Utförandeår: 2012 och 2013

 • Samhällsplanering

Kulturvägsåtgärder Fagersta

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturväg 738 vid Fagersta, Västmanlands län, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt kommer att besikta och godkänna åtgärderna. Åtgärderna har bestått av rätning och komplettering av betonggardister. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013

 • Förvaltning

Samverkansprojekt åtgärder Tvärnö

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturväg på Tvärnö, Uppsala län, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt besiktat och godkänt åtgärderna. Åtgärderna har under år 2013 har, i samverkan med Upplands stiftelsen, bestått av uppsättning av trägärdesgård. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013

 • Förvaltning

Restaureringsåtgärder vid Stäringe

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturvägen vid Stäringe, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt besiktat och godkänt åtgärderna. Åtgärderna har bestått av framröjning av stenmur samt stenbankar, nytillverkade grindstolpar efter äldre förlaga, fornlämningsärende kring rätning gränssten/väghållningssten. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, underlag för länsstyrelsebeslut, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2012 – 2013

 • Förvaltning

Milstolpskurser – teori och praktik

Under våren 2012 höll KMV forum milstolpskurser med deltagare från driftområden i Mälardalsområdet. Kurserna innehöll både teori och praktik. Deltagarna hade vid dagens slut kunskap om historik, lagstiftning, material samt vård och skötsel av milstolpar. Kursen innehöll även praktiska delar i fält. Deltagarna var efter kursen certifierade att utföra skötsel- och underhåll enligt Standard beskrivning drift.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2012

 • Strategiskt arbete

Driftupphandlingar

KMV forum har tagit fram kulturmiljöunderlag inför upphandlingar av driftområden vägunderhåll i ett flertal av Trafikverkets driftområden bl a Tierp, Heby, Enköping, Fagersta, Uppsala, Nora, Västra Södertörn, Mälaröarna, Hudiksvall, Borlänge, Norrköping. Underlagen innehåller bl a förteckningar och kartmaterial om kulturvägar, alléer, milstolpar och andra vägstenar samt specifika vägar med natur- och kulturvärde. Arbetet har bl.a. inneburit prioriteringar, hantering av databaser, samordning med driftledare, specificering skötsel och skötselkrav, integrering med övriga underhållskrav.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2012-2013

 • Förvaltning
 • Strategiskt arbete

Milstolpar driftområde Hallsberg

KMV forum är antikvariskt kvalitetsanvariga vid restaurering av milstolpar i driftområde Hallsberg. Arbetet omfattar skadebedömning, bedömning åtgärdsbehov, krav på åtgärdernas utförande, underlag länsstyrelsebeslut, upphandling konservator, råd och stöd under genomförandet samt beställarstöd.

Beställare: Trafikverket Region Öst
Utförandeår: 2013-2014

 • Förvaltning