Processledning – tolkning av nationella mål och utarbetande av styrning

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Johan Bergkvist och Anders Sjölund
Utförandeår: 2016
Omfattning: 200 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare, processledare

OM UPPDRAGET
KMV forum har haft uppdraget att processleda Trafikverket
inför utarbetande av Riktlinje Landskap 2.0. Riktlinjen utgör en
strategisk komponent i Trafikverkets pågående utveckling av
styrsystem och definierar myndighetensansvar för kulturmiljö- och
landskapsperspektivet.

KMV forum medverkade i samtliga moment i framtagandet av Riktlinje
2.0. Det processledande uppdraget, från idé till färdigt underlag,
innebar att utifrån Trafikverkets uppdrag tolka de nya nationella
kulturmiljömålen, bryta ned målen till en verksamhetsnära realitet samt
integrera utfallet i det nya styrsystemets form och funktion. Uppdraget
som processledare har inneburit att KMV forum har utvecklat förslag,
samordnat utvecklingsarbetet genom att bland annat planera och
genomföra workshops samt bistått i det interna förankringsarbetet
genom möten och föredragningar. Arbetet ställde krav på förmågan att
tolka tvärsektoriella mål i förhållande till Trafikverkets omfattande och
relevanta verksamhetsområden samt insikt och förståelse för olika styroch
stödsystem.

Det samlade styr- och stödsystemet för Trafikverket är ännu inte beslutat.
Därmed är riktlinjerna i version 2.0, i skrivande stund, inte antagna
men utgör utgångspunkt i den övergripande långsiktiga planeringen av
verksamheten.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Processleda riktlinje landskap med mörkad bild – alt2