Processledning – Only the sky is the limit

BESTÄLLARE
Beställare: Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, Gotlands
Museum och Sigtuna Museum & Art
Referens: Anders Wikström, Time & Place, och Ulrika Mebus
Utförandeår: 2015
Omfattning: < 80 timmar

KONSULTENS ROLL
Processledare

OM UPPDRAGET
KMV forum anlitades för att planera och genomföra en tvådagars
workshop inom projektet Only the sky is the limit. Workshopen
fokuserade på att leda och stötta deltagarna till att utforska och
analysera perspektiven Kulturella platser och event – möjligheter och
begränsningar samt aktörers funktionella roller i sådana sammanhang.
Deltagarna kom från olika yrkeskategorier som, på olika sätt, kommer i
kontakt med kulturmiljö som arena för aktiviteter och användning som
inte är det ursprungliga brukandet för miljön.
De två dagarna lades upp som en mix av aktiviteter i mindre team och
i stor grupp, och följde en röd tråd där platsen för workshopen bildade
ram för deltagarnas case – från idé, via process till slutsats. Övningarna
resulterade i slutsatser kring gemensamma behov, såsom tydliggörande
och öppenhet kring bedömningsgrunder och processer, vilka utgjorde
input till det fortsatta projektet.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Processleda WS Only the sky