Processkartläggning – var och hur är kulturarvsfrågan väsentlig i en myndighets verksamhet

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Anna Lindell
Utförandeår: 2015-2016
Omfattning: ca 150 tim

KONSULTENS ROLL
Huvudkonsult, teamledare

OM UPPDRAGET
KMV forum har kartlagt Trafikverkets huvud- och delprocesser utifrån frågeställningarna Var i processerna kan ett stärkt landskaps- och kulturarvsarbete göra stor nytta för myndighetens verksamhet. Och Hur?
Genom att sätta fokus på organisationens sätt att redogöra för verksamheten (processbeskrivningar med illustrationer) samt konkretisera reella och möjliga nyttor för organisationen (inordnat i mottagarens vokabulär), är uppdraget ett exempel på hur integration av verksamhetsfrågor kan beredas väg. Exemplet hanterar landskaps- och kulturarvsfrågor, som inte utgör kärnverksamhet hos berörd myndighet, men som organisationen likväl ska hantera enligt samhällets regelverk och huvudmännens uppdrag. Ledord inom uppdraget har varit identifikation av positiva nyttor, konkretion i en annars komplex struktur och anpassning till organisationens förutsättningar. Resultatet är en pusselbit i samhällets arbete för hållbar utveckling.

Kartläggningen var ett delmoment inom det femåriga utvecklingsprogrammet Landskap i långsiktig planering, och leddes av KMV forum. Förutom analys och förslag, omfattade arbetet att leda workshops och seminariediskussioner i olika Trafikverksregioner samt dialoger med olika professioner inom myndigheten. Kartläggningen bedrevs samtidigt som huvud- och delprocesserna bereddes inom organisationen.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum, KMV forum

Processkartläggning Lskp i Trv