Översyn av riksintressen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län genomför en översyn av samtliga riksintressen för kulturmiljövård inom länet. Översynen genomförs i tre etapper och uppdraget innebär att uppdatera kunskapsunderlag och i vissa fall lämna förslag till ny motivering och avgränsning av riksintresseområden. Syftet är bland annat att ha aktuella underlag för länsstyrelsens dialog med berörda kommuner.

KMV forum har haft i uppdrag att hantera den etapp som omfattar ett dryga sextiotal riksintressen för kulturmiljövård. Områdena utgörs av slotts- och herrgårdsmiljöer till komplexa agrara och fornlämningstäta områden. Inom varje riksintresse har vi tagit fram en kulturhistorisk analys kopplat till fysiska uttryck och identifierat miljöns riksintressanta berättelse. Stor vikt har lagts vid att beskriva och tolka områdenas läsbarhet och relationen till dess känslighet och tålighet för förändringar. Resultatet har presenterats i en rapport och i pedagogiska kartor. Vi har också genomfört tematiska kulturmiljöanalyser av länets riksintressanta slotts- och herrgårdar och riksintressen på landsbygden. Inom uppdraget har också relationen mellan riksintresse och världsarv hanterats för Adelsö-Birka-Björkö [AB21,22]och Lovö [AB30].

Beställare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Utförandeår: 2016 – 2018

Riksintresseöversyn i Stockholms län