Översyn av riksintresseområden för kulturmiljövård i Söderhamns kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av nio riksintressen för kulturmiljövård i Ovanåkers kommun. Det är områden med mycket varierande karaktär: odlingslandskap i dalgångar, skärgårds- och kustmiljöer, bymiljöer med stora hälsingegårdar, brukssamhälle med högklassiga arbetarbostäder, karaktäristisk småstadsbebyggelse och en fornlämningsmiljö.
Beskrivningarna som tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll bygger på studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljö och folkhälsa
Utförandeår: 2014-2015