Ockelbo kommun – översyn av riksintressen

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av 2 riksintressen för kulturmiljövård i Ockelbos kommun. Riksintressenas innehåll grep över förhistorisk centralbygd, sockencentra, bruk till industri- och järnvägssamhälle. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.