MKB Detaljplan för Siggesta 1:6 – Siggesta Hotell, Värmdö kommun

Arbetet omfattade MKB över kulturmiljö i en detaljplan för en hotellanläggning som planeras i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljökaraktären och dess värdebärare sätts i relation till den tilltänkta åtgärden och avvägningar genomfördes inför fortsatt planering. MKB genomfördes tillsammans med Ekologigruppen AB.