Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan för Ölandshamnen, Kalmar

Kalmar kommun har tagit fram en detaljplan i syfte att möjliggöra nybyggnation av ett hotell i Ölandshamnen, Kalmar. Planområdet ligger inom riksintresset Kalmar stad och inför det fortsatta planarbetet ställdes krav på att en miljökonsekvensutredning av detaljplanens påverkan på riksintresset för kulturmiljövård skulle tas fram.

KMV forum utarbetade en kulturhistorisk miljökonsekvensutredning som redovisade och analyserade planens påverkan på riksintressets värdebärande egenskaper utifrån tre olika alternativ. Stor vikt lades vid visualiseringar av de olika alternativens påverkan på riksintresset och på konsekvensbedömningens transparens vad gäller bedömningsgrunder, metodik och analys.

Beställare: Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun

Utförandeår: 2017