Macksta – ett planeringsunderlag för Köpings kommun

Köpings kommun vill utveckla området Macksta, beläget i anslutning till tätorten Köping, genom att utöka bostadsbebyggelsen. Olika alternativ har tagits fram. KMV forum fick i uppdrag att göra en karaktärsanalys och utreda vad som utgör Mackstas nuvarande karaktär. I uppdraget ingick även att ge förslag på planbestämmelser för del av området, där exempel på hur ny bebyggelse kan tillföras som en fortsättning på rådande karaktär. Underlaget ska kunna ligga till grund för en måldiskussion om vilken karaktär man vill ha för landskapet i Macksta.