Loggbok för alléer

KMV forum har utvecklat en loggbok för alléer under uppdrag av Trafikverket, region Nord. Loggboken ska kunna fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag, dels utifrån värden (natur, kultur och form), dels utifrån åtgärdsbehov samt tydliggöra sambanden mellan dessa båda prioriteringar. Genom den nya loggboken gavs möjlighet att återanvända tidigare alléinventering för region Nord och sätta den i dagens sammanhang (liknande arbetet med loggböcker för kulturvägar). Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder vilket sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Uppdraget har således gett både ett system för hantering av värden i alléer liksom en utvärdering av befintligt allématerial i region Nord.