Landskapskaraktärsanalys och miljöbedömning av höghastighetsbana Linköping-Borås

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckorna är i ett tidigt utredningsskede och ska redovisas i en åtgärdsvalsstudie och i en miljöbedömning.

KMV forum har deltagit som expertstöd för kulturmiljöfrågor för sträckan Linköping-Borås och för processen med åtgärdsvalsstudien. Uppdraget har innefattat medverkan i landskapskaraktärsanalys för hela utredningsområdet, framtagandet av en miljöbedömning samt tätortsanalyser för Jönköping, Tranås och delar av Linköping. Uppdraget har också innefattat ett stort antal workshops med övriga teknikområden där analyser av förutsättningar, kostnader och tekniska lösningar har arbetats fram. På grund av det omfattande utredningsområdet och processens tidiga skede har konsultteamet fått arbeta metodutvecklande genom hela processen. Nya metoder för att knyta samman landskapskaraktärsanalysen med miljöbedömningen har tagits fram och prövats, liksom metoder och bedömningsgrunder för en målbaserad miljöbedömning.

Beställare: Trafikverket genom huvudkonsulten Ramböll

Utförandeår: 2015-2017