Landskapsanalys för järnvägsplan Herrljunga Västra

För att ge förutsättningar för ökad trafik på Västra stambanan har Trafikverket identifierat ett antal kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Göteborg-Skövde. Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal vid Herrljunga Västra är en av dessa åtgärder.

Inom planläggningsarbetet utarbetade KMV forum tillsammans med Radar arkitektur & planering och Calluna en landskapsanalys. I analysen identifieras förutsättningar för nya åtgärder och hur lokalisering och utformning kan ta hänsyn till landskapet och dess värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. I analysen har också olika karaktärsområden identifierats tillsammans med fördjupade tematiska delar som analyserar landskapets kulturhistoriska och ekologiska aspekter och som redovisar utpekade värdefulla miljöer.

Konsultteamets olika kompetenser arbetade integrerat under hela framtagandet av landskapsanalysen och landskapsanalysen med de ingående tematiska delarna utgör ett samlat underlag för den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: 2016 – 2017