Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie över Västra Götaland

Pilotstudie i Västra Götalands län som utvecklat och testat metoder för helhetsförståelse av landskap, för användning i Trafikverkets och Regionens verksamhet. Transportpolitiska mål, landskapskonventionen och hållbar utveckling har varit viktiga utgångspunkter i arbetet där nära samverkan skett med flera centrala och regionala myndigheter. Arbetet har utförts av ett konsultteam med representanter för olika landskapsdiscipliner. Stort fokus har legat på integration mellan naturmiljö, kulturmiljö och form samtidigt som villkoren för respektive expertområde värnats. Pilotstudien har gett upphov till ett antal delprojekt där fortsatt utveckling pågår och integrering av de olika landskapskompetenserna fortgår efter det att projektet slutfördes. KMV forum är del av konsultteamet.