Kulturmiljöutredning till detaljplan för Roxenbaden

I Roxenbaden i Linköpings kommun pågår ett planarbete som syftar till att pröva möjligheter till en förbättrad VA-lösning samt att utöka antalet byggrätter i området. Linköpings kommun arbetar med att ta fram planbestämmelser som ska möjliggöra förtätning och säkerställa bevarande av kulturmiljön i området.

Som ett stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning har KMV forum i samarbete med Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister tagit fram ett kulturmiljöunderlag för Roxenbaden. Underlaget utgår från kompetensintegrerade bedömningar och utgörs av en  landskapskaraktärsanalys i vilken  ett antal karaktärsområden identifierats. Därefter har analysresultatet bearbetats så att landskapskaraktärens kvalitativa innehåll kan knytas till planeringsprocessen.

Beställare: Linköpings stad, Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017