Kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering av Folkungavallen, Linköping

Folkungavallen var tidigare Linköpings kommuns huvudarena för fotboll och friidrott. Under de senaste åren har sporterna flyttat till nya arenor och Folkungavallen med sitt centrala läge har pekats ut som ett strategiskt område för Linköpings utveckling.

KMV forum har tillsammans med Reuter Metelius kulturmiljöspecialister  utgjort kulturmiljövårdande stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning. Utifrån bedömningar på plats och analys av landskapets historiska utveckling har ett antal karaktärsområden identifierats. Bebyggelsen har inventerats och värderats utifrån RAÄ:s metod för kulturhistorisk värdering. Därefter har analysresultatet bearbetats för att kunna knytas till planeringsprocessen. Underlaget omfattar också en dokumentation över miljön.

Beställare: Linköpings stad, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017