Kulturmiljöprogram för Ystads moderna kulturarv

Ystads kommun vill uppmärksamma det moderna kulturarv i form av bebyggelse uppförd mellan ca 1940 och 1975.

KMV forum tog fram en modell för karaktärisering och värdering av bebyggelsen som användes under uppdragets genomförande. Inventeringen och värderingen av bebyggelsen presenterades i ett kunskapsunderlag som ska användas  vid upprättande av planbestämmelser i exempelvis kommande detaljplaner och vägledning i bygglovshanteringen. För detta ändamål måste underlaget identifiera den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. Särskilt fokus lades på karaktärsdrag och byggnadsdelar som bedöms vara värdebärande för byggnadens kulturhistoriska värde och som bör omfattas av olika typer av varsamhets- eller skyddsbestämmelser. Inventeringen av den modernistiska bebyggelsen ställde även krav på att analysera och värdera hela bebyggelseenheter och kvartersstrukturer.

 

Beställare: Ystad kommun, Stadsbyggnadsavdelningen

Utförandeår: 2017 – 2018