Kulturmiljöprogram för Hylte kommun

På uppdrag av Hylte kommun tas ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram fram som en underlagshandling till kommunens översiktsplan. Kulturmiljöprogrammets syfte är att fungera som ett kunskapsunderlag för kulturmiljöfrågor i kommunens arbete med samhällsplanering och byggande.

KMV forum har tillsammans med Tyréns utarbetat ett helt nytt kulturmiljöprogram som utgår från de nationella kulturmiljömålen och det statliga miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö. I uppdraget har omfattande fältarbete i form av inventering av värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utförts. Inventeringarna har tillsammans med arkivstudier varit utgångspunkten för beskrivning, karaktärisering och värdering av ett representativt urval av värdefulla kulturmiljöer i Hylte kommun. I uppdraget har  ingått att formge kulturmiljöprogrammet så att det ska vara tillgängligt för kommunens tjänstemän, politiker och allmänheten.

Beställare: Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Utförandeår: 2016–2017