Kulturmiljöanalys och bebyggelseinventering i Järla-Birka, Nacka kommun

Järla-Birka är ett av Nackas äldsta villaområden och de första husen byggdes vid slutet av 1800-talet. Området ligger centralt och berörs av den planerade tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Nacka kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området och kulturmiljöanalysen ska ligga till grund för avvägningar i samband med arbetet.

Uppdraget har omfattat en kulturmiljöanalys med bebyggelseinventering av såväl områdets som enskilda fastigheters bevarandevärden. KMV forum redovisar områdets bebyggelsehistoria, de kulturmiljöelement som är värda att ta vara på vid utvecklingen av området samt de fastigheter som bedömts vara de kulturhistoriskt mest värdefulla i Järla-Birka.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

 

Utförandeår: 2017