Kulturmiljöanalys av landskapet i västra Västmanlands mälarnära områden – kommunerna Hallstahammar och Köping

Landskapsanalysen omfattar två kommuner och är ett underlag för värdering av kulturmiljö och fortsatt samhällsplanering i området. Landskapets kulturmiljökaraktärer och värdebärare har utretts och rådande tendenser anges. Därifrån har landskapets känslighet och tålighet bedömts. I rapporten sätts utpekade värdeområden i relation till kulturmiljökaraktärerna och analys av hur riksintressena i utredningsområdet förhåller sig till landskapsanalysen görs. En idé för hur riksintresseuppföljning/tillsyn kan ske utifrån ett landskapsperspektiv presenteras. Planeringsunderlaget kan användas både på en kommunal och regional nivå. Landskapsanalysen tar avstamp i den europeiska landskapskonventionen.