Kulturarvsanalys för järnvägsplan Malmbanans dubbelspår Peuravaara-Riksgränsen

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av de viktigaste för transport av människor och gods. Den trafikeras av persontåg, godståg, och inte minst malmtåg från gruvorna i Malmberget och Kiruna vidare till malmhamnarna i Luleå och Narvik. För att kapacitetsbristerna inte ska bli ett problem för framtida trafik planerar Trafikverket att bygga ut Malmbanan till dubbelspår. Malmbanan är en levande och komplex kulturmiljö där stationer, banvaktsstugor, turismanläggningar och de många kulturhistoriska lämningarna berättar om banans byggande, trafikering och livet längs den. Samtidigt är banan i sig en barriär för renskötseln i området och för friluftslivet.

KMV forum deltar som kulturmiljökonsult och ansvarar för framtagande av en kulturarvsanalys som beskriver landskapsutvecklingen från förhistorisk tid till nutid. I analysen redovisas viktiga kulturhistoriska lämningar, samband och funktioner och kända kulturmiljöer som är särskilt viktiga för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas identifieras. Kulturarvsanalysen ska fungera som underlag för val av sträckning och för miljökonsekvensbeskrivningens bedömning av de olika alternativens effekter och konsekvenser. Framtagandet av kulturarvsanalysen är en del av den pågående planläggningsprocessen.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten Saitec. KMV forum är underkonsult till Norconsult respektive Calluna.

Utförandeår: 2016 – pågående uppdrag