Karaktärisering av Västmanlands län inför RUP

Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län. Landskapskaraktärsanalys som underlag till länsplan för Västmanland (en vidareutveckling av länets Regionala utvecklingsprogram, RUP). Här flätas inte bara landskapets ekologi, tidsdjup och upplevelsebara form samman utan detta landskapsperspektiv förbereds att relatera till samhällets andra utvecklingsområden såsom boende, arbetsmarknad, areella näringar mm. Syftet med landskapskaraktärsanalysen är att konkretisera tanken om hållbar utveckling genom att identifiera vad som är känsligt i ett landskapsavsnitt, hur det är känsligt samt identifiera landskapets potential i de olika delområdena. ”Potential” är den andra sidan av myntet ”känslighet”– hur kan vi agera för att stärka företeelser som brister idag eller utveckla särdrag mot ett bärkraftigt nyttjande? Både känslighet och potential är användbara när man formulerar strategier för hur samhället/ landskapet ska utvecklas på ett hållbart sätt.
KMV forum ingår i konsultgruppen Befaringsbyrån, ett samarbetsteam med ett starkt integrerat arbetssätt för landskapsfrågor kring natur, kultur, form, planering och medborgardeltagande.