Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i centrumområdet

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade centrumområdet där bebyggelsen består av större affärs- och kontorshus, offentliga byggnader och flerbostadshus med butiker eller annan service – från 1800-talets slut till idag. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2014