Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i innerstaden

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade stadskärnan utanför centrumområdet, d v s stadsdelarna Södertull, Söder, Vallbacken, Norr, Norrtull, Väster och Brynäs. Bebyggelsen domineras av flerbostadshus från olika tider som längs affärsstråken rymmer även butiker eller annan service. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2013-2014