Översyn riksintresset Karlskrona och världsarvet Örlogsstaden

Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 ett av Sveriges femton världsarv och utgör till delar också riksintresse för kulturmiljövård. Karlskrona karaktäriseras av sina befästningar, sina hamn- och varvsanläggningar och den civila staden med tydliga uttryck av 1600-talets stadsplanering. Besöksnäring baseras till stor del på dess kulturmiljö och status som världsarv vilket har ökat behovet att av ett planeringsunderlag och en samrådsprocess som tydliggör principer för utveckling av staden som boendemiljö och turiststad.

KMV forum har bistått länsstyrelsen genom att lämna förslag till revidering av riksintresset så att det överensstämmer med världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.  Vi har också utarbetat ett pedagogiskt och illustrativt kunskapsunderlag som hanterar Karlskronas samlade utveckling för fortsatt hantering av riksintresset och världsarvet vid till exempel översikts- och detaljplanering och bygglovshantering.

 

Beställare: Länsstyrelsen i Blekinge län

Utförandeår: 2017