Förslag till bedömningsgrunder för Mörkö (AB 3), riksintresse för kulturmiljövården, programområde Ytterjärna

KMV forum och Ekologigruppen har utrett möjligheterna att, ur landskaps- och miljösynpunkt, bygga nytt konferenscenter i anslutning till Steinerseminariet i Ytterjärna. En av de kritiska punkterna har varit riksintresset för kulturmiljö. Området ingår i ett till ytan stort och till innehållet komplext riksintresse för kulturmiljö, där även Steinerseminariets nuvarande byggnader ingår som del av riksintressets många olika värden. KMV forum har tagit fram bedömningsgrunder för platsen vilket ger förhållningssätt för den fortsatta processen med förslag för konferenscenter.