Utvärdering av vision, strategier och verksamhetsmål

BESTÄLLARE
Beställare: Statens Maritima Museer
Referens: Robert Olsson
Utförandeår: 2011-2012
Omfattning: ca 150 tim

KONSULTENS ROLL
Utförande konsult

OM UPPDRAGET
Statens Maritima Museer hade som ett led i sin verksamhetsutveckling tagit fram en vision för vilken roll och ansvar myndigheten år 2015 skulle ha inom levande maritimt kulturarv. Inför en halvtidsutvärdering av verksamhetsutvecklingen hade museet en önskan om att få underlag för att bedöma hur långt man nått i sitt förändringsarbete och om befintliga strategier och verksamhetsmål stödjer utvecklingen på väg mot visionen.
Uppdraget var en komponent i Statens Maritima Museers önskan att förbättra och effektivisera processer inom det interna utvecklingsarbetet. Rapporten skulle för beställaren belysa om strategier och verksamhetsmål understödjer visionen samt tjänar som underlag för museets återrapportering till Kulturdepartementet. Utvärderingsprocessen omfattade främst semistrukturerade djupintervjuer med medarbetare vid myndigheten och representanter för en relevant omvärld, dokumentgranskning och analys, samt samtal och redovisning för myndighetens ledning.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Johannes Kruusi, KMV forum

Utvärdering SMM vision

Verksamhetsutveckling – systematik och begrepp för kunskapsunderlag

BESTÄLLARE
Beställare: Riksantikvarieämbetet
Referens: Karin Schibbye och Lena Odeberg
Utförandeår: 2011
Omfattning: ca 30 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare

OM UPPDRAGET
Kunskap om kulturarvet behövs inom olika samhällsprocesser och ny
kunskap uppkommer ständigt i mötet mellan olika aktörer. Detta medför
att kunskapsunderlag för kulturmiljöarbetet omfattar ett brett område
och många olika kompetenser. För att utveckla kulturmiljöarbetet
behövs en gemensam bild och förståelse för hur kunskap kring kulturarv
genereras och på vilket sätt information kan tillgängliggöras.
KMV forum har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet genomfört en
förstudie med fokus på begrepp och systematik inför fortsatt utveckling
av kunskapsunderlag kring kulturmiljön. Genom att analysera syfte
och innehåll i olika underlag har vi utarbetat förslag till definition av
olika begrepp samt lämnat förslag till struktur för vilka olika kategorier
underlag som finns och kan behöva utvecklas. Inom utredningen har
KMV forum också identifierat och kategoriserat för vilka syften och
sammanhang kunskapsunderlagen kan utvecklas.
Utredningen utgör sammanfattningsvis ett exempel på systematisering
av komplexa material och avrapporterades i ”Uppdrag – Begreppsapparat
eller systematik för olika kulturmiljöunderlag”.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Systematik för kulturmiljöunderlag

Processledning – Only the sky is the limit

BESTÄLLARE
Beställare: Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, Gotlands
Museum och Sigtuna Museum & Art
Referens: Anders Wikström, Time & Place, och Ulrika Mebus
Utförandeår: 2015
Omfattning: < 80 timmar

KONSULTENS ROLL
Processledare

OM UPPDRAGET
KMV forum anlitades för att planera och genomföra en tvådagars
workshop inom projektet Only the sky is the limit. Workshopen
fokuserade på att leda och stötta deltagarna till att utforska och
analysera perspektiven Kulturella platser och event – möjligheter och
begränsningar samt aktörers funktionella roller i sådana sammanhang.
Deltagarna kom från olika yrkeskategorier som, på olika sätt, kommer i
kontakt med kulturmiljö som arena för aktiviteter och användning som
inte är det ursprungliga brukandet för miljön.
De två dagarna lades upp som en mix av aktiviteter i mindre team och
i stor grupp, och följde en röd tråd där platsen för workshopen bildade
ram för deltagarnas case – från idé, via process till slutsats. Övningarna
resulterade i slutsatser kring gemensamma behov, såsom tydliggörande
och öppenhet kring bedömningsgrunder och processer, vilka utgjorde
input till det fortsatta projektet.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Processleda WS Only the sky

Processledning – tolkning av nationella mål och utarbetande av styrning

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Johan Bergkvist och Anders Sjölund
Utförandeår: 2016
Omfattning: 200 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare, processledare

OM UPPDRAGET
KMV forum har haft uppdraget att processleda Trafikverket
inför utarbetande av Riktlinje Landskap 2.0. Riktlinjen utgör en
strategisk komponent i Trafikverkets pågående utveckling av
styrsystem och definierar myndighetensansvar för kulturmiljö- och
landskapsperspektivet.

KMV forum medverkade i samtliga moment i framtagandet av Riktlinje
2.0. Det processledande uppdraget, från idé till färdigt underlag,
innebar att utifrån Trafikverkets uppdrag tolka de nya nationella
kulturmiljömålen, bryta ned målen till en verksamhetsnära realitet samt
integrera utfallet i det nya styrsystemets form och funktion. Uppdraget
som processledare har inneburit att KMV forum har utvecklat förslag,
samordnat utvecklingsarbetet genom att bland annat planera och
genomföra workshops samt bistått i det interna förankringsarbetet
genom möten och föredragningar. Arbetet ställde krav på förmågan att
tolka tvärsektoriella mål i förhållande till Trafikverkets omfattande och
relevanta verksamhetsområden samt insikt och förståelse för olika styroch
stödsystem.

Det samlade styr- och stödsystemet för Trafikverket är ännu inte beslutat.
Därmed är riktlinjerna i version 2.0, i skrivande stund, inte antagna
men utgör utgångspunkt i den övergripande långsiktiga planeringen av
verksamheten.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Processleda riktlinje landskap med mörkad bild – alt2

Processkartläggning – var och hur är kulturarvsfrågan väsentlig i en myndighets verksamhet

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Anna Lindell
Utförandeår: 2015-2016
Omfattning: ca 150 tim

KONSULTENS ROLL
Huvudkonsult, teamledare

OM UPPDRAGET
KMV forum har kartlagt Trafikverkets huvud- och delprocesser utifrån frågeställningarna Var i processerna kan ett stärkt landskaps- och kulturarvsarbete göra stor nytta för myndighetens verksamhet. Och Hur?
Genom att sätta fokus på organisationens sätt att redogöra för verksamheten (processbeskrivningar med illustrationer) samt konkretisera reella och möjliga nyttor för organisationen (inordnat i mottagarens vokabulär), är uppdraget ett exempel på hur integration av verksamhetsfrågor kan beredas väg. Exemplet hanterar landskaps- och kulturarvsfrågor, som inte utgör kärnverksamhet hos berörd myndighet, men som organisationen likväl ska hantera enligt samhällets regelverk och huvudmännens uppdrag. Ledord inom uppdraget har varit identifikation av positiva nyttor, konkretion i en annars komplex struktur och anpassning till organisationens förutsättningar. Resultatet är en pusselbit i samhällets arbete för hållbar utveckling.

Kartläggningen var ett delmoment inom det femåriga utvecklingsprogrammet Landskap i långsiktig planering, och leddes av KMV forum. Förutom analys och förslag, omfattade arbetet att leda workshops och seminariediskussioner i olika Trafikverksregioner samt dialoger med olika professioner inom myndigheten. Kartläggningen bedrevs samtidigt som huvud- och delprocesserna bereddes inom organisationen.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum, KMV forum

Processkartläggning Lskp i Trv

Verksamhetsstyrning -uppföljningssystem för verksamhetsområden

BESTÄLLARE
Beställare: Trafikverket
Referens: Ulrika Lundin
Utförandeår: 2013 och 2016
Omfattning: >300 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare, teamledare för konsultteam

OM UPPDRAGET
Leveranskvaliteter är en komponent i Trafikverkets nyligen antagna
styrramverk för att genom kvalitativa indikatorer följa, värdera och
kommunicera utfallet av myndighetens verksamhet. Behovet av
uppföljning är kopplat till områdena Punktlighet, Kapacitet, Robusthet,
Användbarhet, Säkerhet samt Miljö och hälsa.
Vårt uppdrag innebar att identifiera befintliga och nya behov av
uppföljning kopplat till landskap som en delkomponent för Miljö och
hälsa. Det innebar också att föreslå en systematisk aggregering av
informationen så att den övergripande indikatorn Andel av Trafikverkets
infrastruktur som är landskapsanpassad blir möjlig att följa över
tid. Utifrån behovskartläggningen har ett innovativt, robust och
kommunikativt indikatorssystem för att strukturera landskapsinformation
utarbetats. Utöver intern verksamhetsstyrning har stor vikt också lagts
vid att indikatorerna på ett effektivt och kommunikativt sätt kan utgöra
underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Genom att med olika metoder kartlägga behov och utreda möjliga
uppföljningsparametrar har ett indikatorsystem tagits fram.
Indikatorerna är ställda i relation till varandra och omfattar sammantaget
hela kedjan av verksamhetsområden. Leveranser har skett i form av PM,
presentationsmaterial och integrerat material i Trafikverkets arbete med
leveranskvaliteter.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Leveranskvaliteter TRV Landskap

Utvärdering av EU-programmet Kultur 2000 ur ett kulturarvsperspektiv

Uppdraget innebar i korthet att jämföra EU:s ramprogram Kultur 2000:s målformuleringar med de svenska nationella kulturmiljöpolitiska målen, samt Riksantikvarieämbetets verksamhetsmål/styrdokument/strategier, att jämföra med medelstilldelningen och teman för Sverige, Finland och Italien, belysa beslutsprocessen från utlysning till avrapportering, samt att genom djupintervjuer visa på framgångsfaktorer och svagheter kring informationsfrågor, projektansökningar, projektgenomförande och utfall för kulturmiljösektorn. Uppdraget utgjorde en betydande del av den utvärdering som Riksantikvarieämbetet samt Statens Kulturråd gjorde på uppdrag av Regeringen. Uppdraget genomfördes tillsammans med Node.

Loggböcker för kulturvägar – systematik för användning av inventerad kunskap i en verksamhet

Utifrån befintliga inventeringar har KMV forum skapat ett underlag, ett system för att hantera kulturvägar i Trafikverkets verksamhet på ett sätt som är likartat över landet. Genom loggböckerna möjliggörs värdering och urval samt praktisk hantering i Trafikverkets verksamhetsområden, utan att en helt ny inventering behöver göras. Befintlig kunskap återanvänds och sätts i dagens sammanhang. En loggbok är ett enkelt redskap att använda i arbetet med att bedöma känslighet och tålighet för de olika kulturvägarna. Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder som sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Loggböckerna finns på regional nivå och omfattar närmare 2000 vägar. En nationell beta-version är framtagen.

Loggbok för alléer

KMV forum har utvecklat en loggbok för alléer under uppdrag av Trafikverket, region Nord. Loggboken ska kunna fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag, dels utifrån värden (natur, kultur och form), dels utifrån åtgärdsbehov samt tydliggöra sambanden mellan dessa båda prioriteringar. Genom den nya loggboken gavs möjlighet att återanvända tidigare alléinventering för region Nord och sätta den i dagens sammanhang (liknande arbetet med loggböcker för kulturvägar). Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder vilket sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Uppdraget har således gett både ett system för hantering av värden i alléer liksom en utvärdering av befintligt allématerial i region Nord.

Järnvägars kulturvärden

KMV forum driver i samarbete med beställaren Trafikverket arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för Trafikverkets inventering, hantering och skötsel av järnvägarnas kulturvärden, ett arbete som fortgår under år 2013. I arbetet ingår även samordna flera kompetenser, fältmoment, arkivarbete, innovation metodik, värderingförfarande och implementering.