Kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering av Folkungavallen, Linköping

Folkungavallen var tidigare Linköpings kommuns huvudarena för fotboll och friidrott. Under de senaste åren har sporterna flyttat till nya arenor och Folkungavallen med sitt centrala läge har pekats ut som ett strategiskt område för Linköpings utveckling.

KMV forum har tillsammans med Reuter Metelius kulturmiljöspecialister  utgjort kulturmiljövårdande stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning. Utifrån bedömningar på plats och analys av landskapets historiska utveckling har ett antal karaktärsområden identifierats. Bebyggelsen har inventerats och värderats utifrån RAÄ:s metod för kulturhistorisk värdering. Därefter har analysresultatet bearbetats för att kunna knytas till planeringsprocessen. Underlaget omfattar också en dokumentation över miljön.

Beställare: Linköpings stad, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017

 

Kulturarvsanalys för järnvägsplan Malmbanans dubbelspår Peuravaara-Riksgränsen

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av de viktigaste för transport av människor och gods. Den trafikeras av persontåg, godståg, och inte minst malmtåg från gruvorna i Malmberget och Kiruna vidare till malmhamnarna i Luleå och Narvik. För att kapacitetsbristerna inte ska bli ett problem för framtida trafik planerar Trafikverket att bygga ut Malmbanan till dubbelspår. Malmbanan är en levande och komplex kulturmiljö där stationer, banvaktsstugor, turismanläggningar och de många kulturhistoriska lämningarna berättar om banans byggande, trafikering och livet längs den. Samtidigt är banan i sig en barriär för renskötseln i området och för friluftslivet.

KMV forum deltar som kulturmiljökonsult och ansvarar för framtagande av en kulturarvsanalys som beskriver landskapsutvecklingen från förhistorisk tid till nutid. I analysen redovisas viktiga kulturhistoriska lämningar, samband och funktioner och kända kulturmiljöer som är särskilt viktiga för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas identifieras. Kulturarvsanalysen ska fungera som underlag för val av sträckning och för miljökonsekvensbeskrivningens bedömning av de olika alternativens effekter och konsekvenser. Framtagandet av kulturarvsanalysen är en del av den pågående planläggningsprocessen.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten Saitec. KMV forum är underkonsult till Norconsult respektive Calluna.

Utförandeår: 2016 – pågående uppdrag

Kulturmiljöutredning till detaljplan för Roxenbaden

I Roxenbaden i Linköpings kommun pågår ett planarbete som syftar till att pröva möjligheter till en förbättrad VA-lösning samt att utöka antalet byggrätter i området. Linköpings kommun arbetar med att ta fram planbestämmelser som ska möjliggöra förtätning och säkerställa bevarande av kulturmiljön i området.

Som ett stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning har KMV forum i samarbete med Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister tagit fram ett kulturmiljöunderlag för Roxenbaden. Underlaget utgår från kompetensintegrerade bedömningar och utgörs av en  landskapskaraktärsanalys i vilken  ett antal karaktärsområden identifierats. Därefter har analysresultatet bearbetats så att landskapskaraktärens kvalitativa innehåll kan knytas till planeringsprocessen.

Beställare: Linköpings stad, Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017

Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan för Ölandshamnen, Kalmar

Kalmar kommun har tagit fram en detaljplan i syfte att möjliggöra nybyggnation av ett hotell i Ölandshamnen, Kalmar. Planområdet ligger inom riksintresset Kalmar stad och inför det fortsatta planarbetet ställdes krav på att en miljökonsekvensutredning av detaljplanens påverkan på riksintresset för kulturmiljövård skulle tas fram.

KMV forum utarbetade en kulturhistorisk miljökonsekvensutredning som redovisade och analyserade planens påverkan på riksintressets värdebärande egenskaper utifrån tre olika alternativ. Stor vikt lades vid visualiseringar av de olika alternativens påverkan på riksintresset och på konsekvensbedömningens transparens vad gäller bedömningsgrunder, metodik och analys.

Beställare: Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun

Utförandeår: 2017

 

Landskapsanalys för järnvägsplan Herrljunga Västra

För att ge förutsättningar för ökad trafik på Västra stambanan har Trafikverket identifierat ett antal kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Göteborg-Skövde. Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal vid Herrljunga Västra är en av dessa åtgärder.

Inom planläggningsarbetet utarbetade KMV forum tillsammans med Radar arkitektur & planering och Calluna en landskapsanalys. I analysen identifieras förutsättningar för nya åtgärder och hur lokalisering och utformning kan ta hänsyn till landskapet och dess värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. I analysen har också olika karaktärsområden identifierats tillsammans med fördjupade tematiska delar som analyserar landskapets kulturhistoriska och ekologiska aspekter och som redovisar utpekade värdefulla miljöer.

Konsultteamets olika kompetenser arbetade integrerat under hela framtagandet av landskapsanalysen och landskapsanalysen med de ingående tematiska delarna utgör ett samlat underlag för den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: 2016 – 2017

Landskapskaraktärsanalys och miljöbedömning av höghastighetsbana Linköping-Borås

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckorna är i ett tidigt utredningsskede och ska redovisas i en åtgärdsvalsstudie och i en miljöbedömning.

KMV forum har deltagit som expertstöd för kulturmiljöfrågor för sträckan Linköping-Borås och för processen med åtgärdsvalsstudien. Uppdraget har innefattat medverkan i landskapskaraktärsanalys för hela utredningsområdet, framtagandet av en miljöbedömning samt tätortsanalyser för Jönköping, Tranås och delar av Linköping. Uppdraget har också innefattat ett stort antal workshops med övriga teknikområden där analyser av förutsättningar, kostnader och tekniska lösningar har arbetats fram. På grund av det omfattande utredningsområdet och processens tidiga skede har konsultteamet fått arbeta metodutvecklande genom hela processen. Nya metoder för att knyta samman landskapskaraktärsanalysen med miljöbedömningen har tagits fram och prövats, liksom metoder och bedömningsgrunder för en målbaserad miljöbedömning.

Beställare: Trafikverket genom huvudkonsulten Ramböll

Utförandeår: 2015-2017

 

Arkeologiskt expertstöd vid anläggande av höghastighetsbana Ostlänken

Ostlänken omfattar sträckan mellan Stockholm och Linköping och är första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Bygget beräknas pågå under åren 2017 – 2021 och kommer till delar påverka ett rikt kulturlandskap.

KMV forum deltar som arkeologiskt expertstöd i planläggningsprocessen. Tillsammans med Nyréns arkitektkontor har vi tagit fram en kulturarvsanalys för sträckan Silleskog-Stavsjö. Vi har också medverkat som kulturhistoriskt sakkunniga i spårlinjeoptimering och granskning av miljökonsekvensbeskrivningarna samt utarbetat underlag till länsstyrelsen inför 12:6 samråd enligt Miljöbalken.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten COWI

Utförandeår: 2015 – pågående

Bebyggelseinventering – Igelboda, Nacka kommun

Bebyggelseinventering av samtliga 338 fastigheter Igelboda i Saltsjöbaden i Nacka kommun inför framtagandet av en ny detaljplan för Igelboda. Resultatet användes som utgångspunkt för skydds- och varsamhetsbestämmelser. Uppdraget omfattade även en översiktlig inventering av äldre träd och alléer som bidrar till områdets karaktär.

Bebyggelsen i Igelboda har vuxit fram etappvis från 1890-talet till 1960-talet och består av villor, egnahem och några radhus. Utanför inventeringsområdet ligger några flerbostadshus som från 1960-talet och senare.

Efter fältarbete, genomgång av relevant källmaterial och fördjupade analyser och värderingar bedömdes 32 av Igelbodas byggnader vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla och 52 byggnader kulturhistoriskt värdefulla. Av de sistnämnda bedömdes 30 byggnader även ha betydelse för en kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Resultatet redovisas i en rapport. 

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2014-2015

Rapport_Igelboda_2016-01-19

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i innerstaden

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade stadskärnan utanför centrumområdet, d v s stadsdelarna Södertull, Söder, Vallbacken, Norr, Norrtull, Väster och Brynäs. Bebyggelsen domineras av flerbostadshus från olika tider som längs affärsstråken rymmer även butiker eller annan service. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2013-2014

 

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i centrumområdet

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade centrumområdet där bebyggelsen består av större affärs- och kontorshus, offentliga byggnader och flerbostadshus med butiker eller annan service – från 1800-talets slut till idag. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2014