Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i centrumområdet

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade centrumområdet där bebyggelsen består av större affärs- och kontorshus, offentliga byggnader och flerbostadshus med butiker eller annan service – från 1800-talets slut till idag. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2014

 

Översyn av riksintresseområden för kulturmiljövård i Söderhamns kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av nio riksintressen för kulturmiljövård i Ovanåkers kommun. Det är områden med mycket varierande karaktär: odlingslandskap i dalgångar, skärgårds- och kustmiljöer, bymiljöer med stora hälsingegårdar, brukssamhälle med högklassiga arbetarbostäder, karaktäristisk småstadsbebyggelse och en fornlämningsmiljö.
Beskrivningarna som tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll bygger på studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljö och folkhälsa
Utförandeår: 2014-2015

 

Ockelbo kommun – översyn av riksintressen

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av 2 riksintressen för kulturmiljövård i Ockelbos kommun. Riksintressenas innehåll grep över förhistorisk centralbygd, sockencentra, bruk till industri- och järnvägssamhälle. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Gysinge bruk – översyn av riksintresse i Sandvikens kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av Gysinge bruk, riksintresse för kulturmiljövård. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdets utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Ovanåkers kommun – översyn av riksintressen

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av 10 riksintressen för kulturmiljövård i Ovanåkers kommun. Riksintressenas innehåll grep över protoindustri, sockencentra, fäbodmiljöer, finnbebyggelse, hälsingegårdar och ekonomibebyggelse till stationssamhälle. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Forsbacka bruk – översyn av riksintresse i Gävle kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av Forsbacka bruk, riksintresse för kulturmiljövård. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdets utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.