Kulturmiljöprogram för Ystads moderna kulturarv

Ystads kommun vill uppmärksamma det moderna kulturarv i form av bebyggelse uppförd mellan ca 1940 och 1975.

KMV forum tog fram en modell för karaktärisering och värdering av bebyggelsen som användes under uppdragets genomförande. Inventeringen och värderingen av bebyggelsen presenterades i ett kunskapsunderlag som ska användas  vid upprättande av planbestämmelser i exempelvis kommande detaljplaner och vägledning i bygglovshanteringen. För detta ändamål måste underlaget identifiera den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. Särskilt fokus lades på karaktärsdrag och byggnadsdelar som bedöms vara värdebärande för byggnadens kulturhistoriska värde och som bör omfattas av olika typer av varsamhets- eller skyddsbestämmelser. Inventeringen av den modernistiska bebyggelsen ställde även krav på att analysera och värdera hela bebyggelseenheter och kvartersstrukturer.

 

Beställare: Ystad kommun, Stadsbyggnadsavdelningen

Utförandeår: 2017 – 2018

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys och antikvarisk medverkan inför fönsteråtgärder i Skytteholmsskolan, Solna

Skytteholmsskolan byggdes i början av 1960-talet under en period av snabb befolkningstillväxt i Solna. Skolan var ursprungligen en folkskola vars arkitektur präglas av saklig modernism och både fasadmaterialen och det strikta formspråket är tidstypiska.

Under 2016 hade KMV forum uppdrag som antikvarisk expert för Solna stads tekniska förvaltning. Inom ramen för uppdraget togs fram ett stort antal antikvariska yttranden. Detta deluppdrag omfattade en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys av ett föreslaget fönsterbyte och var ett av underlagen till bygglovsansökan. Efter det att bygglovet beviljats fortsatte uppdraget som antikvarisk medverkan under det fortsatta planeringsarbetet där bland annat olika fönstertyper och byggtekniska lösningar diskuterades.

Beställare: Solna stad, Tekniska förvaltningen

Utförandeår: 2016

 

 

Kulturmiljöanalys och bebyggelseinventering i Järla-Birka, Nacka kommun

Järla-Birka är ett av Nackas äldsta villaområden och de första husen byggdes vid slutet av 1800-talet. Området ligger centralt och berörs av den planerade tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Nacka kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området och kulturmiljöanalysen ska ligga till grund för avvägningar i samband med arbetet.

Uppdraget har omfattat en kulturmiljöanalys med bebyggelseinventering av såväl områdets som enskilda fastigheters bevarandevärden. KMV forum redovisar områdets bebyggelsehistoria, de kulturmiljöelement som är värda att ta vara på vid utvecklingen av området samt de fastigheter som bedömts vara de kulturhistoriskt mest värdefulla i Järla-Birka.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

 

Utförandeår: 2017

 

Kulturmiljöprogram för Hylte kommun

På uppdrag av Hylte kommun tas ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram fram som en underlagshandling till kommunens översiktsplan. Kulturmiljöprogrammets syfte är att fungera som ett kunskapsunderlag för kulturmiljöfrågor i kommunens arbete med samhällsplanering och byggande.

KMV forum har tillsammans med Tyréns utarbetat ett helt nytt kulturmiljöprogram som utgår från de nationella kulturmiljömålen och det statliga miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö. I uppdraget har omfattande fältarbete i form av inventering av värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utförts. Inventeringarna har tillsammans med arkivstudier varit utgångspunkten för beskrivning, karaktärisering och värdering av ett representativt urval av värdefulla kulturmiljöer i Hylte kommun. I uppdraget har  ingått att formge kulturmiljöprogrammet så att det ska vara tillgängligt för kommunens tjänstemän, politiker och allmänheten.

Beställare: Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Utförandeår: 2016–2017

 

Kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering av Folkungavallen, Linköping

Folkungavallen var tidigare Linköpings kommuns huvudarena för fotboll och friidrott. Under de senaste åren har sporterna flyttat till nya arenor och Folkungavallen med sitt centrala läge har pekats ut som ett strategiskt område för Linköpings utveckling.

KMV forum har tillsammans med Reuter Metelius kulturmiljöspecialister  utgjort kulturmiljövårdande stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning. Utifrån bedömningar på plats och analys av landskapets historiska utveckling har ett antal karaktärsområden identifierats. Bebyggelsen har inventerats och värderats utifrån RAÄ:s metod för kulturhistorisk värdering. Därefter har analysresultatet bearbetats för att kunna knytas till planeringsprocessen. Underlaget omfattar också en dokumentation över miljön.

Beställare: Linköpings stad, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017

 

Översyn riksintresset Karlskrona och världsarvet Örlogsstaden

Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 ett av Sveriges femton världsarv och utgör till delar också riksintresse för kulturmiljövård. Karlskrona karaktäriseras av sina befästningar, sina hamn- och varvsanläggningar och den civila staden med tydliga uttryck av 1600-talets stadsplanering. Besöksnäring baseras till stor del på dess kulturmiljö och status som världsarv vilket har ökat behovet att av ett planeringsunderlag och en samrådsprocess som tydliggör principer för utveckling av staden som boendemiljö och turiststad.

KMV forum har bistått länsstyrelsen genom att lämna förslag till revidering av riksintresset så att det överensstämmer med världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.  Vi har också utarbetat ett pedagogiskt och illustrativt kunskapsunderlag som hanterar Karlskronas samlade utveckling för fortsatt hantering av riksintresset och världsarvet vid till exempel översikts- och detaljplanering och bygglovshantering.

 

Beställare: Länsstyrelsen i Blekinge län

Utförandeår: 2017

 

Revidering av beslut och skötselplan för kulturreservatet Västeräng

Hälsingebyn Västeräng är ett av landets första kulturreservat och invigdes år 2002. Västeräng omfattar byn med ett stort antal byggnader, inägomarker, skogskiften och fäbod. När reservatet bildades upprättades en skötselplan som legat till grund för skötselavtal och skötselersättning. Varefter åren gått har behoven av att revidera både beslut och skötselplanen uppstått.

KMV forums uppdrag innebar att ta fram en uppföljning av reservatets värden och en nulägesanalys för att synliggöra de förändringar som skett. Utifrån analysen vidtog ett processarbete att tillsammans med beställaren identifiera önskad utveckling och skötselinsatser.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2015 – 2016

 

 

Byggnadsminnesutredning och skyddsbestämmelser för Strömvallen, Gävle stad

Strömvallen är en idrottsanläggning från 1923 i tidstypisk och påkostad tjugotalsklassicism med murad huvudläktare. Efter det att Gefle IF flyttat till den nybyggda Gavlevallen utanför staden har planer för bostadsbebyggelse i anslutning till Strömvallen aktualiserats. Samtidigt har fråga väckts om byggnadsminnesförklaring av huvudläktaren.

Uppdraget bestod av två delar där första delen innebar utarbetande av underlag inför en eventuell byggnadsminnesförklaring av Strömvallens huvudläktare tillsammans med framtagande av skyddsbestämmelser och avgränsning av byggnadsminnets skyddsområde. Den andra delen av uppdraget bestod av att lämna råd och riktlinjer inför eventuell framtida ombyggnad av läktaren och principer för tillkommande bebyggelse utanför skyddsområdet för att möjliggöra ett långsiktigt brukande och bevarande av anläggningen utan negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2016

Översyn av riksintressen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län genomför en översyn av samtliga riksintressen för kulturmiljövård inom länet. Översynen genomförs i tre etapper och uppdraget innebär att uppdatera kunskapsunderlag och i vissa fall lämna förslag till ny motivering och avgränsning av riksintresseområden. Syftet är bland annat att ha aktuella underlag för länsstyrelsens dialog med berörda kommuner.

KMV forum har haft i uppdrag att hantera den etapp som omfattar ett dryga sextiotal riksintressen för kulturmiljövård. Områdena utgörs av slotts- och herrgårdsmiljöer till komplexa agrara och fornlämningstäta områden. Inom varje riksintresse har vi tagit fram en kulturhistorisk analys kopplat till fysiska uttryck och identifierat miljöns riksintressanta berättelse. Stor vikt har lagts vid att beskriva och tolka områdenas läsbarhet och relationen till dess känslighet och tålighet för förändringar. Resultatet har presenterats i en rapport och i pedagogiska kartor. Vi har också genomfört tematiska kulturmiljöanalyser av länets riksintressanta slotts- och herrgårdar och riksintressen på landsbygden. Inom uppdraget har också relationen mellan riksintresse och världsarv hanterats för Adelsö-Birka-Björkö [AB21,22]och Lovö [AB30].

Beställare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Utförandeår: 2016 – 2018

Riksintresseöversyn i Stockholms län

 

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i innerstaden

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade stadskärnan utanför centrumområdet, d v s stadsdelarna Södertull, Söder, Vallbacken, Norr, Norrtull, Väster och Brynäs. Bebyggelsen domineras av flerbostadshus från olika tider som längs affärsstråken rymmer även butiker eller annan service. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2013-2014