Antikvarisk medverkan vid renovering av milstolpar och andra väganknutna kulturminnen

KMV forum är sedan flera år fortlöpande stöd till Trafikverket i frågor kring väganknutna fornlämningar och kulturminnen. Vi har bred kulturhistorisk expertis inom området och verkar som antikvariska kontrollanter för åtgärder. I det fortlöpande uppdraget har vi inventerat konditionen på milstolpar, väghållningsstenar, gränsmärken och andra historiska vägmarkeringar i stora delar av landet och har en god överblick av deras historik och tillstånd. Utifrån inventeringsresultaten har vi tagit fram åtgärdsförslag för kulturminnena och därefter gett stöd och råd under renoveringen samt ansvarat för att åtgärderna görs med god antikvarisk kvalitet.

Milstolpar är en kategori av fornlämning som har ett starkt skydd i kulturmiljölagen, men där planerade restaureringsåtgärder handläggs på olika sätt av de olika länsstyrelserna. I stora delar av landet sköts upphandlingen av åtgärder av annan institution än länsstyrelsen, exempelvis Trafikverket eller en kommun.

 

 

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: start 2012 och löpande uppdrag

Antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkliga kulturminnen, Träslövs församling

KMV forum har tillsammans med Tyréns bistått Träslövs församling som antikvarisk expert vid ändringar och renoveringsåtgärder på kyrkliga kulturminnen som omfattas av Kulturmiljölagen.

KMV forum arbetade i tät samverkan med församling och entreprenörer för att säkerställa att de krav som ställts av länsstyrelsen följs från planering till slutbesiktning. Antikvarisk medverkan har skett i församlingens samtliga kyrkor och omfattat interiöra och exteriöra åtgärder som byte av taktegel, måleriarbeten i kyrkorummet och byte av fast bänkinredning.

Beställare: Träslövs församling

Utförandeår: 2016 – 2017

 

 

 

Loggböcker för kulturvägar – systematik för användning av inventerad kunskap i en verksamhet

Utifrån befintliga inventeringar har KMV forum skapat ett underlag, ett system för att hantera kulturvägar i Trafikverkets verksamhet på ett sätt som är likartat över landet. Genom loggböckerna möjliggörs värdering och urval samt praktisk hantering i Trafikverkets verksamhetsområden, utan att en helt ny inventering behöver göras. Befintlig kunskap återanvänds och sätts i dagens sammanhang. En loggbok är ett enkelt redskap att använda i arbetet med att bedöma känslighet och tålighet för de olika kulturvägarna. Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder som sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Loggböckerna finns på regional nivå och omfattar närmare 2000 vägar. En nationell beta-version är framtagen.

Loggbok för alléer

KMV forum har utvecklat en loggbok för alléer under uppdrag av Trafikverket, region Nord. Loggboken ska kunna fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag, dels utifrån värden (natur, kultur och form), dels utifrån åtgärdsbehov samt tydliggöra sambanden mellan dessa båda prioriteringar. Genom den nya loggboken gavs möjlighet att återanvända tidigare alléinventering för region Nord och sätta den i dagens sammanhang (liknande arbetet med loggböcker för kulturvägar). Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder vilket sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Uppdraget har således gett både ett system för hantering av värden i alléer liksom en utvärdering av befintligt allématerial i region Nord.

Järnvägars kulturvärden

KMV forum driver i samarbete med beställaren Trafikverket arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för Trafikverkets inventering, hantering och skötsel av järnvägarnas kulturvärden, ett arbete som fortgår under år 2013. I arbetet ingår även samordna flera kompetenser, fältmoment, arkivarbete, innovation metodik, värderingförfarande och implementering.

Kulturvägsinventeringar

Under flera år har KMV forum utfört inventering, värde- och åtgärdsbehovsbedömning av kulturvägar i Trafikverkets regioner Öst, Mitt och Nord. Inventeringarna har utgått från regionens loggbok för kulturvägar. Urval och prioritering har gjorts och åtgärdsförslag tagits fram och sammanställts för att sedan kunna användas i Trafikverkets verksamhet både i planerings- och åtgärdssammanhang.

Antikvarisk kontroll vid Stjärnsund

I samband med projektering förändringar av väg 50 förbi Stjärnsund slott, Askersund, Örebro län, är KMV forum antikvariskt stöd och kontrollant för miljön vid infarten till slottet. Arbetet omfattar t.ex. värdering, bedömning åtgärdsbehov, krav genomförandet samt rådgivning, kontakter för beslut länsstyrelsen, stöd Trafikverkets projektledare.
I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Kulturvägsåtgärder Fagersta

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturväg 738 vid Fagersta, Västmanlands län, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt kommer att besikta och godkänna åtgärderna. Åtgärderna har bestått av rätning och komplettering av betonggardister. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.