Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan Kulturmiljö

KMV forum utredde och föreslog miljöbedömningsgrunder för kulturarvsområdet inom transportplanering. Arbetet bedrevs i nära samverkan med motsvarande bedömningsgrunder för natur- och formdisciplinerna. Arbetet omfattade bl.a. vidareutveckling av de effektbegrepp som KMV forum tidigare tagit fram, till användning som kriterier för bedömning av Trafikverkets nationella planer.  Föregicks av KMV forums uppdrag för RAÄ, som lade en grundläggande metodik för hur strukturera och bedöma kulturmiljöeffekter i samhällsplanering. Effektbegrepp och struktur för begreppens användning togs fram. Kontaktperson Mikael Frisk, Riksantikvarieämbetet.