Bebyggelseinventering – Igelboda, Nacka kommun

Bebyggelseinventering av samtliga 338 fastigheter Igelboda i Saltsjöbaden i Nacka kommun inför framtagandet av en ny detaljplan för Igelboda. Resultatet användes som utgångspunkt för skydds- och varsamhetsbestämmelser. Uppdraget omfattade även en översiktlig inventering av äldre träd och alléer som bidrar till områdets karaktär.

Bebyggelsen i Igelboda har vuxit fram etappvis från 1890-talet till 1960-talet och består av villor, egnahem och några radhus. Utanför inventeringsområdet ligger några flerbostadshus som från 1960-talet och senare.

Efter fältarbete, genomgång av relevant källmaterial och fördjupade analyser och värderingar bedömdes 32 av Igelbodas byggnader vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla och 52 byggnader kulturhistoriskt värdefulla. Av de sistnämnda bedömdes 30 byggnader även ha betydelse för en kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Resultatet redovisas i en rapport. 

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2014-2015

Rapport_Igelboda_2016-01-19