Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan Kulturmiljö

KMV forum utredde och föreslog miljöbedömningsgrunder för kulturarvsområdet inom transportplanering. Arbetet bedrevs i nära samverkan med motsvarande bedömningsgrunder för natur- och formdisciplinerna. Arbetet omfattade bl.a. vidareutveckling av de effektbegrepp som KMV forum tidigare tagit fram, till användning som kriterier för bedömning av Trafikverkets nationella planer.  Föregicks av KMV forums uppdrag för RAÄ, som lade en grundläggande metodik för hur strukturera och bedöma kulturmiljöeffekter i samhällsplanering. Effektbegrepp och struktur för begreppens användning togs fram. Kontaktperson Mikael Frisk, Riksantikvarieämbetet.

Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan – tidig planering med natur, kultur, form och medborgarperspektiv i integrerad process

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en ny tidig-planeringsprocess inom infrastruktur som inbegriper bredare underlag för samhällsplanering. Utgör underlag för politiska beslut. I ÅVS Kinnekullebanan är flera samhällsplaneringsparter involverade, främst kommunerna i området längs järnvägen, regionen och Trafikverket men även NGO:s. Arbetet omfattar dels landskapet som förutsättning i den nya ÅVS-processen och dels banans och järnvägsmiljöernas värden. Momenten omfattar karaktärisering, bedömning känslighet och potential, vägledning mål och behov, samverkan i ÅVS:ens arbetsgrupp  och andra aktörer, förslag åtgärdsval, processtöd landskap. Kulturmiljödimensionen berör frågor som vidareutveckling samhällena längs banan, den aktuella järnvägens uttryck och beståndsdelar samt samordning med medborgarperspektiv (landskapet ”as perceived by people”). Arbetet är starkt integrerat med ekologi- och formperspektiv. KMV forum håller i konsultteamets arbete och interagerar med projektledningen.

Macksta – ett planeringsunderlag för Köpings kommun

Köpings kommun vill utveckla området Macksta, beläget i anslutning till tätorten Köping, genom att utöka bostadsbebyggelsen. Olika alternativ har tagits fram. KMV forum fick i uppdrag att göra en karaktärsanalys och utreda vad som utgör Mackstas nuvarande karaktär. I uppdraget ingick även att ge förslag på planbestämmelser för del av området, där exempel på hur ny bebyggelse kan tillföras som en fortsättning på rådande karaktär. Underlaget ska kunna ligga till grund för en måldiskussion om vilken karaktär man vill ha för landskapet i Macksta.

MKB för nationell infrastrukturplan 2010-2021

Nationell plan för transportsystemet, 2010-2021. MKB för Nationell transportplan 2010-2021, Trafikverkets publ 2009:100 (2009). KMV forum analyserade den nationella planens olika delar, samtliga transportslag (väg, järnväg, sjöfart och luftfart) ur kulturmiljöperspektiv och skrev kulturmiljöavsnitten i den tillhörande MKB:n.

Kulturmiljöfrågan i hållbar stadsutveckling

Hur ska städer kunna utvecklas på ett hållbart sätt – ekonomiskt, ekologiskt och socialt? En analys har gjorts av kulturmiljö i förhållande till hållbarhetsbegreppet, nationellt och internationellt. När kulturmiljökunnandet ska omsättas i praktisk handling är erfarenheterna mer fragmentariska. KMV forum föreslår en modell som på ett logiskt sätt definierar och värderar kulturmiljöresursen, visar behov och möjligheter att bibehålla eller stärka resursen samt sammansmälter den med övriga behov och intressen. Genom systematiken blir även uppföljning möjlig. Modellen ska ses som ett försök att identifiera viktiga moment och är inte fullständig.

Kulturmiljöanalys av landskapet i västra Västmanlands mälarnära områden – kommunerna Hallstahammar och Köping

Landskapsanalysen omfattar två kommuner och är ett underlag för värdering av kulturmiljö och fortsatt samhällsplanering i området. Landskapets kulturmiljökaraktärer och värdebärare har utretts och rådande tendenser anges. Därifrån har landskapets känslighet och tålighet bedömts. I rapporten sätts utpekade värdeområden i relation till kulturmiljökaraktärerna och analys av hur riksintressena i utredningsområdet förhåller sig till landskapsanalysen görs. En idé för hur riksintresseuppföljning/tillsyn kan ske utifrån ett landskapsperspektiv presenteras. Planeringsunderlaget kan användas både på en kommunal och regional nivå. Landskapsanalysen tar avstamp i den europeiska landskapskonventionen.

Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie över Västra Götaland

Pilotstudie i Västra Götalands län som utvecklat och testat metoder för helhetsförståelse av landskap, för användning i Trafikverkets och Regionens verksamhet. Transportpolitiska mål, landskapskonventionen och hållbar utveckling har varit viktiga utgångspunkter i arbetet där nära samverkan skett med flera centrala och regionala myndigheter. Arbetet har utförts av ett konsultteam med representanter för olika landskapsdiscipliner. Stort fokus har legat på integration mellan naturmiljö, kulturmiljö och form samtidigt som villkoren för respektive expertområde värnats. Pilotstudien har gett upphov till ett antal delprojekt där fortsatt utveckling pågår och integrering av de olika landskapskompetenserna fortgår efter det att projektet slutfördes. KMV forum är del av konsultteamet.

Profilering – en framtid för Västmanland

Uppdraget bestod i att titta på hur kulturarvet kan bidra till regional utveckling, genom bl a varumärke och val av tillväxtsatsningar. Vilka röda trådar kan kopplas från då, via nu in i en framtid för att hitta stabila grunder att bygga vidare på. Här myntas begreppet Då – Nu – Framtid.