Landskapsanalys för järnvägsplan Herrljunga Västra

För att ge förutsättningar för ökad trafik på Västra stambanan har Trafikverket identifierat ett antal kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Göteborg-Skövde. Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal vid Herrljunga Västra är en av dessa åtgärder.

Inom planläggningsarbetet utarbetade KMV forum tillsammans med Radar arkitektur & planering och Calluna en landskapsanalys. I analysen identifieras förutsättningar för nya åtgärder och hur lokalisering och utformning kan ta hänsyn till landskapet och dess värden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. I analysen har också olika karaktärsområden identifierats tillsammans med fördjupade tematiska delar som analyserar landskapets kulturhistoriska och ekologiska aspekter och som redovisar utpekade värdefulla miljöer.

Konsultteamets olika kompetenser arbetade integrerat under hela framtagandet av landskapsanalysen och landskapsanalysen med de ingående tematiska delarna utgör ett samlat underlag för den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: 2016 – 2017

Landskapskaraktärsanalys och miljöbedömning av höghastighetsbana Linköping-Borås

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckorna är i ett tidigt utredningsskede och ska redovisas i en åtgärdsvalsstudie och i en miljöbedömning.

KMV forum har deltagit som expertstöd för kulturmiljöfrågor för sträckan Linköping-Borås och för processen med åtgärdsvalsstudien. Uppdraget har innefattat medverkan i landskapskaraktärsanalys för hela utredningsområdet, framtagandet av en miljöbedömning samt tätortsanalyser för Jönköping, Tranås och delar av Linköping. Uppdraget har också innefattat ett stort antal workshops med övriga teknikområden där analyser av förutsättningar, kostnader och tekniska lösningar har arbetats fram. På grund av det omfattande utredningsområdet och processens tidiga skede har konsultteamet fått arbeta metodutvecklande genom hela processen. Nya metoder för att knyta samman landskapskaraktärsanalysen med miljöbedömningen har tagits fram och prövats, liksom metoder och bedömningsgrunder för en målbaserad miljöbedömning.

Beställare: Trafikverket genom huvudkonsulten Ramböll

Utförandeår: 2015-2017

 

Revidering av beslut och skötselplan för kulturreservatet Västeräng

Hälsingebyn Västeräng är ett av landets första kulturreservat och invigdes år 2002. Västeräng omfattar byn med ett stort antal byggnader, inägomarker, skogskiften och fäbod. När reservatet bildades upprättades en skötselplan som legat till grund för skötselavtal och skötselersättning. Varefter åren gått har behoven av att revidera både beslut och skötselplanen uppstått.

KMV forums uppdrag innebar att ta fram en uppföljning av reservatets värden och en nulägesanalys för att synliggöra de förändringar som skett. Utifrån analysen vidtog ett processarbete att tillsammans med beställaren identifiera önskad utveckling och skötselinsatser.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2015 – 2016

 

 

Antikvarisk medverkan vid ändring av kyrkliga kulturminnen, Träslövs församling

KMV forum har tillsammans med Tyréns bistått Träslövs församling som antikvarisk expert vid ändringar och renoveringsåtgärder på kyrkliga kulturminnen som omfattas av Kulturmiljölagen.

KMV forum arbetade i tät samverkan med församling och entreprenörer för att säkerställa att de krav som ställts av länsstyrelsen följs från planering till slutbesiktning. Antikvarisk medverkan har skett i församlingens samtliga kyrkor och omfattat interiöra och exteriöra åtgärder som byte av taktegel, måleriarbeten i kyrkorummet och byte av fast bänkinredning.

Beställare: Träslövs församling

Utförandeår: 2016 – 2017

 

 

 

Byggnadsminnesutredning och skyddsbestämmelser för Strömvallen, Gävle stad

Strömvallen är en idrottsanläggning från 1923 i tidstypisk och påkostad tjugotalsklassicism med murad huvudläktare. Efter det att Gefle IF flyttat till den nybyggda Gavlevallen utanför staden har planer för bostadsbebyggelse i anslutning till Strömvallen aktualiserats. Samtidigt har fråga väckts om byggnadsminnesförklaring av huvudläktaren.

Uppdraget bestod av två delar där första delen innebar utarbetande av underlag inför en eventuell byggnadsminnesförklaring av Strömvallens huvudläktare tillsammans med framtagande av skyddsbestämmelser och avgränsning av byggnadsminnets skyddsområde. Den andra delen av uppdraget bestod av att lämna råd och riktlinjer inför eventuell framtida ombyggnad av läktaren och principer för tillkommande bebyggelse utanför skyddsområdet för att möjliggöra ett långsiktigt brukande och bevarande av anläggningen utan negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Utförandeår: 2016

Översyn av riksintressen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län genomför en översyn av samtliga riksintressen för kulturmiljövård inom länet. Översynen genomförs i tre etapper och uppdraget innebär att uppdatera kunskapsunderlag och i vissa fall lämna förslag till ny motivering och avgränsning av riksintresseområden. Syftet är bland annat att ha aktuella underlag för länsstyrelsens dialog med berörda kommuner.

KMV forum har haft i uppdrag att hantera den etapp som omfattar ett dryga sextiotal riksintressen för kulturmiljövård. Områdena utgörs av slotts- och herrgårdsmiljöer till komplexa agrara och fornlämningstäta områden. Inom varje riksintresse har vi tagit fram en kulturhistorisk analys kopplat till fysiska uttryck och identifierat miljöns riksintressanta berättelse. Stor vikt har lagts vid att beskriva och tolka områdenas läsbarhet och relationen till dess känslighet och tålighet för förändringar. Resultatet har presenterats i en rapport och i pedagogiska kartor. Vi har också genomfört tematiska kulturmiljöanalyser av länets riksintressanta slotts- och herrgårdar och riksintressen på landsbygden. Inom uppdraget har också relationen mellan riksintresse och världsarv hanterats för Adelsö-Birka-Björkö [AB21,22]och Lovö [AB30].

Beställare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Utförandeår: 2016 – 2018

Riksintresseöversyn i Stockholms län

 

Arkeologiskt expertstöd vid anläggande av höghastighetsbana Ostlänken

Ostlänken omfattar sträckan mellan Stockholm och Linköping och är första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Bygget beräknas pågå under åren 2017 – 2021 och kommer till delar påverka ett rikt kulturlandskap.

KMV forum deltar som arkeologiskt expertstöd i planläggningsprocessen. Tillsammans med Nyréns arkitektkontor har vi tagit fram en kulturarvsanalys för sträckan Silleskog-Stavsjö. Vi har också medverkat som kulturhistoriskt sakkunniga i spårlinjeoptimering och granskning av miljökonsekvensbeskrivningarna samt utarbetat underlag till länsstyrelsen inför 12:6 samråd enligt Miljöbalken.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten COWI

Utförandeår: 2015 – pågående

Utvärdering av vision, strategier och verksamhetsmål

BESTÄLLARE
Beställare: Statens Maritima Museer
Referens: Robert Olsson
Utförandeår: 2011-2012
Omfattning: ca 150 tim

KONSULTENS ROLL
Utförande konsult

OM UPPDRAGET
Statens Maritima Museer hade som ett led i sin verksamhetsutveckling tagit fram en vision för vilken roll och ansvar myndigheten år 2015 skulle ha inom levande maritimt kulturarv. Inför en halvtidsutvärdering av verksamhetsutvecklingen hade museet en önskan om att få underlag för att bedöma hur långt man nått i sitt förändringsarbete och om befintliga strategier och verksamhetsmål stödjer utvecklingen på väg mot visionen.
Uppdraget var en komponent i Statens Maritima Museers önskan att förbättra och effektivisera processer inom det interna utvecklingsarbetet. Rapporten skulle för beställaren belysa om strategier och verksamhetsmål understödjer visionen samt tjänar som underlag för museets återrapportering till Kulturdepartementet. Utvärderingsprocessen omfattade främst semistrukturerade djupintervjuer med medarbetare vid myndigheten och representanter för en relevant omvärld, dokumentgranskning och analys, samt samtal och redovisning för myndighetens ledning.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Johannes Kruusi, KMV forum

Utvärdering SMM vision

Verksamhetsutveckling – systematik och begrepp för kunskapsunderlag

BESTÄLLARE
Beställare: Riksantikvarieämbetet
Referens: Karin Schibbye och Lena Odeberg
Utförandeår: 2011
Omfattning: ca 30 timmar

KONSULTENS ROLL
Uppdragsledare

OM UPPDRAGET
Kunskap om kulturarvet behövs inom olika samhällsprocesser och ny
kunskap uppkommer ständigt i mötet mellan olika aktörer. Detta medför
att kunskapsunderlag för kulturmiljöarbetet omfattar ett brett område
och många olika kompetenser. För att utveckla kulturmiljöarbetet
behövs en gemensam bild och förståelse för hur kunskap kring kulturarv
genereras och på vilket sätt information kan tillgängliggöras.
KMV forum har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet genomfört en
förstudie med fokus på begrepp och systematik inför fortsatt utveckling
av kunskapsunderlag kring kulturmiljön. Genom att analysera syfte
och innehåll i olika underlag har vi utarbetat förslag till definition av
olika begrepp samt lämnat förslag till struktur för vilka olika kategorier
underlag som finns och kan behöva utvecklas. Inom utredningen har
KMV forum också identifierat och kategoriserat för vilka syften och
sammanhang kunskapsunderlagen kan utvecklas.
Utredningen utgör sammanfattningsvis ett exempel på systematisering
av komplexa material och avrapporterades i ”Uppdrag – Begreppsapparat
eller systematik för olika kulturmiljöunderlag”.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Systematik för kulturmiljöunderlag

Processledning – Only the sky is the limit

BESTÄLLARE
Beställare: Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, Gotlands
Museum och Sigtuna Museum & Art
Referens: Anders Wikström, Time & Place, och Ulrika Mebus
Utförandeår: 2015
Omfattning: < 80 timmar

KONSULTENS ROLL
Processledare

OM UPPDRAGET
KMV forum anlitades för att planera och genomföra en tvådagars
workshop inom projektet Only the sky is the limit. Workshopen
fokuserade på att leda och stötta deltagarna till att utforska och
analysera perspektiven Kulturella platser och event – möjligheter och
begränsningar samt aktörers funktionella roller i sådana sammanhang.
Deltagarna kom från olika yrkeskategorier som, på olika sätt, kommer i
kontakt med kulturmiljö som arena för aktiviteter och användning som
inte är det ursprungliga brukandet för miljön.
De två dagarna lades upp som en mix av aktiviteter i mindre team och
i stor grupp, och följde en röd tråd där platsen för workshopen bildade
ram för deltagarnas case – från idé, via process till slutsats. Övningarna
resulterade i slutsatser kring gemensamma behov, såsom tydliggörande
och öppenhet kring bedömningsgrunder och processer, vilka utgjorde
input till det fortsatta projektet.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Processleda WS Only the sky