Kulturmiljöprogram för Ystads moderna kulturarv

Ystads kommun vill uppmärksamma det moderna kulturarv i form av bebyggelse uppförd mellan ca 1940 och 1975.

KMV forum tog fram en modell för karaktärisering och värdering av bebyggelsen som användes under uppdragets genomförande. Inventeringen och värderingen av bebyggelsen presenterades i ett kunskapsunderlag som ska användas  vid upprättande av planbestämmelser i exempelvis kommande detaljplaner och vägledning i bygglovshanteringen. För detta ändamål måste underlaget identifiera den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. Särskilt fokus lades på karaktärsdrag och byggnadsdelar som bedöms vara värdebärande för byggnadens kulturhistoriska värde och som bör omfattas av olika typer av varsamhets- eller skyddsbestämmelser. Inventeringen av den modernistiska bebyggelsen ställde även krav på att analysera och värdera hela bebyggelseenheter och kvartersstrukturer.

 

Beställare: Ystad kommun, Stadsbyggnadsavdelningen

Utförandeår: 2017 – 2018

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys och antikvarisk medverkan inför fönsteråtgärder i Skytteholmsskolan, Solna

Skytteholmsskolan byggdes i början av 1960-talet under en period av snabb befolkningstillväxt i Solna. Skolan var ursprungligen en folkskola vars arkitektur präglas av saklig modernism och både fasadmaterialen och det strikta formspråket är tidstypiska.

Under 2016 hade KMV forum uppdrag som antikvarisk expert för Solna stads tekniska förvaltning. Inom ramen för uppdraget togs fram ett stort antal antikvariska yttranden. Detta deluppdrag omfattade en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys av ett föreslaget fönsterbyte och var ett av underlagen till bygglovsansökan. Efter det att bygglovet beviljats fortsatte uppdraget som antikvarisk medverkan under det fortsatta planeringsarbetet där bland annat olika fönstertyper och byggtekniska lösningar diskuterades.

Beställare: Solna stad, Tekniska förvaltningen

Utförandeår: 2016

 

 

Kulturmiljöanalys och bebyggelseinventering i Järla-Birka, Nacka kommun

Järla-Birka är ett av Nackas äldsta villaområden och de första husen byggdes vid slutet av 1800-talet. Området ligger centralt och berörs av den planerade tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Nacka kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området och kulturmiljöanalysen ska ligga till grund för avvägningar i samband med arbetet.

Uppdraget har omfattat en kulturmiljöanalys med bebyggelseinventering av såväl områdets som enskilda fastigheters bevarandevärden. KMV forum redovisar områdets bebyggelsehistoria, de kulturmiljöelement som är värda att ta vara på vid utvecklingen av området samt de fastigheter som bedömts vara de kulturhistoriskt mest värdefulla i Järla-Birka.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

 

Utförandeår: 2017

 

Kulturmiljöprogram för Hylte kommun

På uppdrag av Hylte kommun tas ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram fram som en underlagshandling till kommunens översiktsplan. Kulturmiljöprogrammets syfte är att fungera som ett kunskapsunderlag för kulturmiljöfrågor i kommunens arbete med samhällsplanering och byggande.

KMV forum har tillsammans med Tyréns utarbetat ett helt nytt kulturmiljöprogram som utgår från de nationella kulturmiljömålen och det statliga miljökvalitetsmålet för en god bebyggd miljö. I uppdraget har omfattande fältarbete i form av inventering av värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utförts. Inventeringarna har tillsammans med arkivstudier varit utgångspunkten för beskrivning, karaktärisering och värdering av ett representativt urval av värdefulla kulturmiljöer i Hylte kommun. I uppdraget har  ingått att formge kulturmiljöprogrammet så att det ska vara tillgängligt för kommunens tjänstemän, politiker och allmänheten.

Beställare: Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret

Utförandeår: 2016–2017

 

Kulturmiljöutredning och bebyggelseinventering av Folkungavallen, Linköping

Folkungavallen var tidigare Linköpings kommuns huvudarena för fotboll och friidrott. Under de senaste åren har sporterna flyttat till nya arenor och Folkungavallen med sitt centrala läge har pekats ut som ett strategiskt område för Linköpings utveckling.

KMV forum har tillsammans med Reuter Metelius kulturmiljöspecialister  utgjort kulturmiljövårdande stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning. Utifrån bedömningar på plats och analys av landskapets historiska utveckling har ett antal karaktärsområden identifierats. Bebyggelsen har inventerats och värderats utifrån RAÄ:s metod för kulturhistorisk värdering. Därefter har analysresultatet bearbetats för att kunna knytas till planeringsprocessen. Underlaget omfattar också en dokumentation över miljön.

Beställare: Linköpings stad, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017

 

Kulturarvsanalys för järnvägsplan Malmbanans dubbelspår Peuravaara-Riksgränsen

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg och en av de viktigaste för transport av människor och gods. Den trafikeras av persontåg, godståg, och inte minst malmtåg från gruvorna i Malmberget och Kiruna vidare till malmhamnarna i Luleå och Narvik. För att kapacitetsbristerna inte ska bli ett problem för framtida trafik planerar Trafikverket att bygga ut Malmbanan till dubbelspår. Malmbanan är en levande och komplex kulturmiljö där stationer, banvaktsstugor, turismanläggningar och de många kulturhistoriska lämningarna berättar om banans byggande, trafikering och livet längs den. Samtidigt är banan i sig en barriär för renskötseln i området och för friluftslivet.

KMV forum deltar som kulturmiljökonsult och ansvarar för framtagande av en kulturarvsanalys som beskriver landskapsutvecklingen från förhistorisk tid till nutid. I analysen redovisas viktiga kulturhistoriska lämningar, samband och funktioner och kända kulturmiljöer som är särskilt viktiga för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas identifieras. Kulturarvsanalysen ska fungera som underlag för val av sträckning och för miljökonsekvensbeskrivningens bedömning av de olika alternativens effekter och konsekvenser. Framtagandet av kulturarvsanalysen är en del av den pågående planläggningsprocessen.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten Saitec. KMV forum är underkonsult till Norconsult respektive Calluna.

Utförandeår: 2016 – pågående uppdrag

Kulturmiljöutredning till detaljplan för Roxenbaden

I Roxenbaden i Linköpings kommun pågår ett planarbete som syftar till att pröva möjligheter till en förbättrad VA-lösning samt att utöka antalet byggrätter i området. Linköpings kommun arbetar med att ta fram planbestämmelser som ska möjliggöra förtätning och säkerställa bevarande av kulturmiljön i området.

Som ett stöd vid utarbetande av planregleringar och vid bygglovsgranskning har KMV forum i samarbete med Reuter Metelius Kulturmiljöspecialister tagit fram ett kulturmiljöunderlag för Roxenbaden. Underlaget utgår från kompetensintegrerade bedömningar och utgörs av en  landskapskaraktärsanalys i vilken  ett antal karaktärsområden identifierats. Därefter har analysresultatet bearbetats så att landskapskaraktärens kvalitativa innehåll kan knytas till planeringsprocessen.

Beställare: Linköpings stad, Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Utförandeår: 2017

Översyn riksintresset Karlskrona och världsarvet Örlogsstaden

Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 ett av Sveriges femton världsarv och utgör till delar också riksintresse för kulturmiljövård. Karlskrona karaktäriseras av sina befästningar, sina hamn- och varvsanläggningar och den civila staden med tydliga uttryck av 1600-talets stadsplanering. Besöksnäring baseras till stor del på dess kulturmiljö och status som världsarv vilket har ökat behovet att av ett planeringsunderlag och en samrådsprocess som tydliggör principer för utveckling av staden som boendemiljö och turiststad.

KMV forum har bistått länsstyrelsen genom att lämna förslag till revidering av riksintresset så att det överensstämmer med världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.  Vi har också utarbetat ett pedagogiskt och illustrativt kunskapsunderlag som hanterar Karlskronas samlade utveckling för fortsatt hantering av riksintresset och världsarvet vid till exempel översikts- och detaljplanering och bygglovshantering.

 

Beställare: Länsstyrelsen i Blekinge län

Utförandeår: 2017

 

Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan för Ölandshamnen, Kalmar

Kalmar kommun har tagit fram en detaljplan i syfte att möjliggöra nybyggnation av ett hotell i Ölandshamnen, Kalmar. Planområdet ligger inom riksintresset Kalmar stad och inför det fortsatta planarbetet ställdes krav på att en miljökonsekvensutredning av detaljplanens påverkan på riksintresset för kulturmiljövård skulle tas fram.

KMV forum utarbetade en kulturhistorisk miljökonsekvensutredning som redovisade och analyserade planens påverkan på riksintressets värdebärande egenskaper utifrån tre olika alternativ. Stor vikt lades vid visualiseringar av de olika alternativens påverkan på riksintresset och på konsekvensbedömningens transparens vad gäller bedömningsgrunder, metodik och analys.

Beställare: Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun

Utförandeår: 2017

 

Antikvarisk medverkan vid renovering av milstolpar och andra väganknutna kulturminnen

KMV forum är sedan flera år fortlöpande stöd till Trafikverket i frågor kring väganknutna fornlämningar och kulturminnen. Vi har bred kulturhistorisk expertis inom området och verkar som antikvariska kontrollanter för åtgärder. I det fortlöpande uppdraget har vi inventerat konditionen på milstolpar, väghållningsstenar, gränsmärken och andra historiska vägmarkeringar i stora delar av landet och har en god överblick av deras historik och tillstånd. Utifrån inventeringsresultaten har vi tagit fram åtgärdsförslag för kulturminnena och därefter gett stöd och råd under renoveringen samt ansvarat för att åtgärderna görs med god antikvarisk kvalitet.

Milstolpar är en kategori av fornlämning som har ett starkt skydd i kulturmiljölagen, men där planerade restaureringsåtgärder handläggs på olika sätt av de olika länsstyrelserna. I stora delar av landet sköts upphandlingen av åtgärder av annan institution än länsstyrelsen, exempelvis Trafikverket eller en kommun.

 

 

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: start 2012 och löpande uppdrag