Arkeologiskt expertstöd vid anläggande av höghastighetsbana Ostlänken

Ostlänken omfattar sträckan mellan Stockholm och Linköping och är första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Bygget beräknas pågå under åren 2017 – 2021 och kommer till delar påverka ett rikt kulturlandskap.

KMV forum deltar som arkeologiskt expertstöd i planläggningsprocessen. Tillsammans med Nyréns arkitektkontor har vi tagit fram en kulturarvsanalys för sträckan Silleskog-Stavsjö. Vi har också medverkat som kulturhistoriskt sakkunniga i spårlinjeoptimering och granskning av miljökonsekvensbeskrivningarna samt utarbetat underlag till länsstyrelsen inför 12:6 samråd enligt Miljöbalken.

Beställare: Trafikverket, genom huvudkonsulten COWI

Utförandeår: 2015 – pågående