Antikvarisk medverkan vid renovering av milstolpar och andra väganknutna kulturminnen

KMV forum är sedan flera år fortlöpande stöd till Trafikverket i frågor kring väganknutna fornlämningar och kulturminnen. Vi har bred kulturhistorisk expertis inom området och verkar som antikvariska kontrollanter för åtgärder. I det fortlöpande uppdraget har vi inventerat konditionen på milstolpar, väghållningsstenar, gränsmärken och andra historiska vägmarkeringar i stora delar av landet och har en god överblick av deras historik och tillstånd. Utifrån inventeringsresultaten har vi tagit fram åtgärdsförslag för kulturminnena och därefter gett stöd och råd under renoveringen samt ansvarat för att åtgärderna görs med god antikvarisk kvalitet.

Milstolpar är en kategori av fornlämning som har ett starkt skydd i kulturmiljölagen, men där planerade restaureringsåtgärder handläggs på olika sätt av de olika länsstyrelserna. I stora delar av landet sköts upphandlingen av åtgärder av annan institution än länsstyrelsen, exempelvis Trafikverket eller en kommun.

 

 

Beställare: Trafikverket

Utförandeår: start 2012 och löpande uppdrag