Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys och antikvarisk medverkan inför fönsteråtgärder i Skytteholmsskolan, Solna

Skytteholmsskolan byggdes i början av 1960-talet under en period av snabb befolkningstillväxt i Solna. Skolan var ursprungligen en folkskola vars arkitektur präglas av saklig modernism och både fasadmaterialen och det strikta formspråket är tidstypiska.

Under 2016 hade KMV forum uppdrag som antikvarisk expert för Solna stads tekniska förvaltning. Inom ramen för uppdraget togs fram ett stort antal antikvariska yttranden. Detta deluppdrag omfattade en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys av ett föreslaget fönsterbyte och var ett av underlagen till bygglovsansökan. Efter det att bygglovet beviljats fortsatte uppdraget som antikvarisk medverkan under det fortsatta planeringsarbetet där bland annat olika fönstertyper och byggtekniska lösningar diskuterades.

Beställare: Solna stad, Tekniska förvaltningen

Utförandeår: 2016