Kvinnors och barns historia

I en pågående kulturmiljöanalys i Linköping har vi sett en viktig men inte alltid så uppmärksammad del av vår moderna historia.

I början av 1960-talet förvärvsarbetade en tredjedel av de kvinnor som hade barn under sju år. I slutet av sjuttiotalet hade antalet ökat till så många som 80 procent. En viktig del i utvecklingen var utbyggnaden av daghemmen som tog fart runt 1970. I Linköping byggdes daghem av en typ som blev mycket vanliga, de kom att kallas H-dagis. Arkitekten arbetade i nära samarbete med kommunen och efter en väl genomtänkt plan. Barnen skulle få trygghet i egna mindre avdelningar och samtidigt ges möjlighet till gemenskap och utbyten med andra barn. För att uppnå detta grupperades fyra mindre enheter runt en central byggnadskropp i formen av ett H.

 

 

 

Kulturreservaten uppmärksammas i debatten

På P1 kultur har man uppmärksammat att inga nya kulturreservat har tillkommit sedan 2014 när Västerbotten beslutade om att bevara Fatmomakke kyrkstad som kulturreservat. För att höra mer om detta följ denna länk.

KMV forum är därför extra stolta över att ha fått uppdraget att göra något så sällsynt som en kulturhistorisk utredning inför ett eventuellt kulturreservatsbildande i fäbodmiljö.  Vi passar också på att ta fram ett diskussionsunderlag kring kulturreservatens funktion och syfte: Är det platser som hotas genom att den verksamhet som pågått är på väg att försvinna? Eller miljöer som särskilt väl kan bidra till lärande och forskning? Hur kan olika kulturreservat stärka varandra?

Vi hoppas att inslaget från P1 kultur ska bidra till att aktualisera kulturreservaten och att våra insatser kan bidra till att utveckla fortsatt kulturreservatsarbete.

Foto: KMV forum

 

 

 

Behöver du hjälp från certifierad sakkunnig med en byggnad eller bebyggelsemiljö?

KMV forum erbjuder både i Göteborg och Stockholm hjälp med sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och Bygglagen (PBL) samt antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen (KML).

Förutom uppdrag som kräver certifiering ger vi också rådgivning i alla antikvariska frågor, gör byggnadsinventeringar och kulturmiljöanalyser, undersöker och beskriver kulturhistoriska värdena i bebyggelsen, gör antikvariska förundersökningar och konsekvensanalyser samt tar fram vårdprogram och vård- och underhållsplaner.

För frågor kring byggnader och bebyggelsemiljöer kan ni kontakta Johannes Kruusi på Stockholmskontoret eller till Mikael Hammerman på Göteborgskontoret. Kontaktuppgifterna till Mikael, Johannes och oss andra hittar du hemsidan www.kmvforum.se.

 

 

 

 

Landscape As An Arena, Integrated Landscape Character Assessment – Method Description

Transportsystemen har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar med följd att ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av att utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har därför ökat.

KMV forum har tillsammans med RADAR samt Calluna, Landskapslaget och Schibbye landskap utarbetat en metodik för att förstå och omsätta kunskap om landskapet i trafikverkets planeringsskeden. Projektet har varit ett forsknings- och innovationsuppdrag och KMV forum har arbetat integrerat med hela konsultteamet, samt särskilt ansvarat för den kulturhistoriska delen i projektet. Uppdraget har haft ett integrerat landskapsperspektiv som teoretisk utgångspunkt och har prövats i ett stort antal planeringsfall för infrastruktur. I det pågående och fortsatta arbetet har också ett myndighetsöverskridande projekt (inom ramen för Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter prövar verktygets tillämplighet inom respektive sektorer.

Metodbeskrivningen för Integrerad Landskapskaraktärsanalys har översatts och finns nu även tillgänglig i en engelsk version.  Såväl den svenska och engelska versionen finns tillgängliga via Trafikverkets hemsida:

Integrerad landskapskaraktärsanalys (sv version)

Landskape As An Arena (eng version)