Förvaltning
Samhällsplanering
Strategiskt arbete

Bebyggelseinventering – Igelboda, Nacka kommun

Bebyggelseinventering av samtliga 338 fastigheter Igelboda i Saltsjöbaden i Nacka kommun inför framtagandet av en ny detaljplan för Igelboda. Resultatet användes som utgångspunkt för skydds- och varsamhetsbestämmelser. Uppdraget omfattade även en översiktlig inventering av äldre träd och alléer som bidrar till områdets karaktär.

Bebyggelsen i Igelboda har vuxit fram etappvis från 1890-talet till 1960-talet och består av villor, egnahem och några radhus. Utanför inventeringsområdet ligger några flerbostadshus som från 1960-talet och senare.

Efter fältarbete, genomgång av relevant källmaterial och fördjupade analyser och värderingar bedömdes 32 av Igelbodas byggnader vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla och 52 byggnader kulturhistoriskt värdefulla. Av de sistnämnda bedömdes 30 byggnader även ha betydelse för en kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Resultatet redovisas i en rapport. 

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2014-2015

Rapport_Igelboda_2016-01-19


 • Samhällsplanering

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, etapp 1

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade stadskärnan utanför centrumområdet, d v s stadsdelarna Södertull, Söder, Vallbacken, Norr, Norrtull, Väster och Brynäs. Bebyggelsen domineras av flerbostadshus från olika tider som längs affärsstråken rymmer även butiker eller annan service. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2013-2014

 


 • Samhällsplanering

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, etapp 2

KMV forum fick uppdraget att aktualisera Gävle kommuns kulturmiljöunderlag för bebyggelse för den kommunala samhällsplaneringen. Inventeringen omfattade centrumområdet där bebyggelsen består av större affärs- och kontorshus, offentliga byggnader och flerbostadshus med butiker eller annan service – från 1800-talets slut till idag. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen klassificerades i tre klasser utifrån deras värden. Resultatet, inklusive motivering, det lagrum som är mest lämplig för skyddet samt byggnadens värdebärare redovisas i form av ett blad för varje byggnad eller bebyggelsegrupp.

 Beställare: Gävle kommun, Samhällsbyggnad
Utförandeår: 2014

 


 • Samhällsplanering

Nacka kommun – antikvariskt stöd

Under 2015 fungerade KMV forum som antikvariskt stöd vid Planenheten på Nacka kommun. Uppdraget omfattade kulturmiljöutredningar, hantering av bygglov och detaljplaner, samråd och rådgivning till tjänstemän och allmänhet.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2015


 • Förvaltning
 • Samhällsplanering

Planprogram för Saltsjöbadens centrum – Kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöunderlag som översiktligt beskriver kulturmiljöns, landskapets och bebyggelsens värden inför arbetet med ett planprogram för området.

Beställare: Nacka kommun, Planenheten

Utförandeår: 2015

 

Beställare: data:text/mce-internal,content,Best%E4llare%3A%20Nacka%20kommun%2C%20Planenheten

 • Samhällsplanering

Översyn av riksintresseområden för kulturmiljövård i Söderhamns kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av nio riksintressen för kulturmiljövård i Ovanåkers kommun. Det är områden med mycket varierande karaktär: odlingslandskap i dalgångar, skärgårds- och kustmiljöer, bymiljöer med stora hälsingegårdar, brukssamhälle med högklassiga arbetarbostäder, karaktäristisk småstadsbebyggelse och en fornlämningsmiljö.
Beskrivningarna som tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll bygger på studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljö och folkhälsa
Utförandeår: 2014-2015

 


 • Samhällsplanering

Utvärdering av EU-programmet Kultur 2000 ur ett kulturarvsperspektiv

Uppdraget innebar i korthet att jämföra EU:s ramprogram Kultur 2000:s målformuleringar med de svenska nationella kulturmiljöpolitiska målen, samt Riksantikvarieämbetets verksamhetsmål/styrdokument/strategier, att jämföra med medelstilldelningen och teman för Sverige, Finland och Italien, belysa beslutsprocessen från utlysning till avrapportering, samt att genom djupintervjuer visa på framgångsfaktorer och svagheter kring informationsfrågor, projektansökningar, projektgenomförande och utfall för kulturmiljösektorn. Uppdraget utgjorde en betydande del av den utvärdering som Riksantikvarieämbetet samt Statens Kulturråd gjorde på uppdrag av Regeringen. Uppdraget genomfördes tillsammans med Node.

Beställare: Riksantikvarieämbetet

 • Strategiskt arbete

Utvärdering av Statens Maritima Museers vision, strategier och verksamhetsmål

Statens Maritima Museer (som bland annat omfattar Vasamuseet) önskade se hur långt organisationen nått i förhållande till sin Vision 2015 och om strategier och verksamhetsmål understödjer arbetet med att uppnå visionen. Uppdraget omfattade också att belysa processen som lett fram till strategidokumenten liksom medarbetarnas relation till vision och strategier. Utvärderingen lyfter fram vad som fungerar bra, respektive mindre bra samt vilka behov av justeringar i styrdokument och styrprocesser som finns. Uppdraget genomfördes tillsammans med Node AB och SundhPartner AB.

Beställare: Statens Maritima Museer
Utförandeår: 2012

 • Strategiskt arbete

Loggböcker för kulturvägar – systematik för användning av inventerad kunskap i en verksamhet

Utifrån befintliga inventeringar har KMV forum skapat ett underlag, ett system för att hantera kulturvägar i Trafikverkets verksamhet på ett sätt som är likartat över landet. Genom loggböckerna möjliggörs värdering och urval samt praktisk hantering i Trafikverkets verksamhetsområden, utan att en helt ny inventering behöver göras. Befintlig kunskap återanvänds och sätts i dagens sammanhang. En loggbok är ett enkelt redskap att använda i arbetet med att bedöma känslighet och tålighet för de olika kulturvägarna. Systematiken i systemet gör också att brister i materialet framträder som sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Loggböckerna finns på regional nivå och omfattar närmare 2000 vägar. En nationell beta-version är framtagen.

Beställare: Trafikverket (f.d. Vägverket)

 • Förvaltning
 • Samhällsplanering
 • Strategiskt arbete

Trysstorp allé – kulturmiljöstöd inför arbete med restaureringsplan

KMV forumj har varit kulturmiljöstöd i arbetet med att inventera Trysstorps herrgårdsallé, Örebro län. Syftet med inventeringen är att den ska ligga till grund för en restaureringsplan för allén. I inventeringen sammanlänkades natur-, kultur- och de formmässiga värdena samtidigt som hänsyn behövde tas till trafikaspekter såsom trafiksäkerhet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2011

 • Förvaltning

Loggbok för alléer

KMV forum har utvecklat en loggbok för alléer under uppdrag av Trafikverket, region Nord. Loggboken ska kunna fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag, dels utifrån värden (natur, kultur och form), dels utifrån åtgärdsbehov samt tydliggöra sambanden mellan dessa båda prioriteringar. Genom den nya loggboken gavs möjlighet att återanvända tidigare allé inventering för region Nord och sätta den i dagens sammanhang (liknande arbetet med loggböcker för kulturvägar). Systematiken i systemet gör också att brister i materialt framträder vilket sedan effektivt kan åtgärdas genom punktinsatser. Úppdraget har således gett både ett system för hantering av värden i alléer liksom en utvärdering av befintligt allématerial i region Nord.

Beställare: Trafikverket

 • Förvaltning
 • Samhällsplanering
 • Strategiskt arbete

Karaktärisering av Västmanlands län inför RUP

Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län. Landskapskaraktärsanalys som underlag till länsplan för Västmanland (en vidareutveckling av länets Regionala utvecklingsprogram, RUP). Här flätas inte bara landskapets ekologi, tidsdjup och upplevelsebara form samman utan detta landskapsperspektiv förbereds att relatera till samhällets andra utvecklingsområden såsom boende, arbetsmarknad, areella näringar mm. Syftet med landskapskaraktärsanalysen är att konkretisera tanken om hållbar utveckling genom att identifiera vad som är känsligt i ett landskapsavsnitt, hur det är känsligt samt identifiera landskapets potential i de olika delområdena. ”Potential” är den andra sidan av myntet ”känslighet”– hur kan vi agera för att stärka företeelser som brister idag eller utveckla särdrag mot ett bärkraftigt nyttjande? Både känslighet och potential är användbara när man formulerar strategier för hur samhället/ landskapet ska utvecklas på ett hållbart sätt.
KMV forum ingår i konsultgruppen Befaringsbyrån, ett samarbetsteam med ett starkt integrerat arbetssätt för landskapsfrågor kring natur, kultur, form, planering och medborgardeltagande.

Beställare: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Utförandeår: 2012-2013

 • Samhällsplanering

MKB Detaljplan för Siggesta 1:6 – Siggesta Hotell, Värmdö kommun

Arbetet omfattade MKB över kulturmiljö i en detaljplan för en hotellanläggning som planeras i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljökaraktären och dess värdebärare sätts i relation till den tilltänkta åtgärden och avvägningar genomfördes inför fortsatt planering. MKB genomfördes tillsammans med Ekologigruppen AB.

Beställare: Värmdö kommun
Utförandeår: 2010

 • Förvaltning

Järnvägars kulturvärden

KMV forum driver i samarbete med beställaren Trafikverket arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för Trafikverkets inventering, hantering och skötsel av järnvägarnas kulturvärden, ett arbete som fortgår under år 2013. I arbetet ingår även samordna flera kompetenser, fältmoment, arkivarbete, innovation metodik, värderingförfarande och implementering.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013 pågår

 • Förvaltning
 • Strategiskt arbete

Ockelbo kommun – översyn av riksintressen

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av 2 riksintressen för kulturmiljövård i Ockelbos kommun. Riksintressenas innehåll grep över förhistorisk centralbygd, sockencentra, bruk till industri- och järnvägssamhälle. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2012

 • Samhällsplanering

Gysinge bruk – översyn av riksintresse i Gävle kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av Gysinge bruk, riksintresse för kulturmiljövård. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdets utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2011-2012

 • Samhällsplanering

Ovanåkers kommun – översyn av riksintressen

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av 10 riksintressen för kulturmiljövård i Ovanåkers kommun. Riksintressenas innehåll grep över protoindustri, sockencentra, fäbodmiljöer, finnbebyggelse, hälsingegårdar och ekonomibebyggelse till stationssamhälle. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdenas utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2012

 • Samhällsplanering

Forsbacka bruk – översyn av riksintresse i Sandvikens kommun

Uppdraget omfattade översyn och fördjupad beskrivning av Forsbacka bruk, riksintresse för kulturmiljövård. Beskrivningen tar fasta på kulturmiljöns karaktär och riksintresseområdenas värdebärande innehåll. Beskrivningarna har tagits fram med hjälp av studier av områdets utvecklingshistoria och fältstudier där avtrycken från den historiska utvecklingen har analyserats. Utifrån riksintressets innehåll har förslag till nya motivtexter, värdetexter och avgränsningar tagits fram.

Beställare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Utförandeår: 2011-2012

 • Samhällsplanering

Gävle stad – Byggnadsinventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

KMV forum fick uppdraget att aktualisera kulturmiljöunderlaget för bebyggelse för arbetet inom samhällsplanering. I inventeringen anges vilken bebyggelse är kulturhistoriskt värdefull, hur valet motiveras liksom att värdebärare redovisas för att sedan hänföra byggnaden till lämpligt lagrum för anpassat skydd. Värdering sker utifrån Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Axel Unnerbäck.

Beställare: Gävle kommun
Utförandeår: 2013 pågår

 • Förvaltning
 • Samhällsplanering

Kulturvägsinventeringar

Under flera år har KMV forum utfört inventering, värde- och åtgärdsbehovsbedömning av kulturvägar i Trafikverkets regioner Öst, Mitt och Nord. Inventeringarna har utgått från regionens loggbok för kulturvägar. Urval och prioritering har gjorts och åtgärdsförslag tagits fram och sammanställts för att sedan kunna användas i Trafikverkets verksamhet både i planerings- och åtgärdssammanhang.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2011, 2012 och 2013

 • Förvaltning

Underlag för ny riksintresseavgränsning och värdering av riksintresset Västerås stad

Uppdraget omfattar att komplettera och ta fram underlag till kvalitativa bedömningar för riksintresset Västerås stad inför ny avgränsning och värdering av riksintresset. Detta har gjorts genom bland annat arkivstudier, byggnadsinventering och analys av tidsepoker.

Beställare: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Utförandeår: 2012

 • Samhällsplanering

Antikvarisk kontroll vid Stjärnsund

I samband med projektering förändringar av väg 50 förbi Stjärnsund slott, Askersund, Örebro län, är KMV forum antikvariskt stöd och kontrollant för miljön vid infarten till slottet. Arbetet omfattar t.ex. värdering, bedömning åtgärdsbehov, krav genomförandet samt rådgivning, kontakter för beslut länsstyrelsen, stöd Trafikverkets projektledare.
I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013 pågår

 • Förvaltning

Förslag till bedömningsgrunder för Mörkö (AB 3), riksintresse för kulturmiljövården, programområde Ytterjärna

KMV forum och Ekologigruppen har utrett möjligheterna att, ur landskaps- och miljösynpunkt, bygga nytt konferenscenter i anslutning till Steinerseminariet i Ytterjärna. En av de kritiska punkterna har varit riksintresset för kulturmiljö. Området ingår i ett till ytan stort och till innehållet komplext riksintresse för kulturmiljö, där även Steinerseminariets nuvarande byggnader ingår som del av riksintressets många olika värden. KMV forum har tagit fram bedömningsgrunder för platsen vilket ger förhållningssätt för den fortsatta processen med förslag för konferenscenter.

Beställare: Vidarstiftelsen Järna
Utförandeår: 2012 och 2013

 • Samhällsplanering

Kulturvägsåtgärder Fagersta

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturväg 738 vid Fagersta, Västmanlands län, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt kommer att besikta och godkänna åtgärderna. Åtgärderna har bestått av rätning och komplettering av betonggardister. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013

 • Förvaltning

Samverkansprojekt åtgärder Tvärnö

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturväg på Tvärnö, Uppsala län, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt besiktat och godkänt åtgärderna. Åtgärderna har under år 2013 har, i samverkan med Upplands stiftelsen, bestått av uppsättning av trägärdesgård. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013

 • Förvaltning

Stentrummor, Örebro län

MV forum är antikvariskt ansvarig vid genomförandet av restaurering anläggningar, till exempel ett par raserade stentrummor i Örebro län. Arbetet omfattar besiktning värden och skick, bedömning åtgärdsval, rekommendationer genomförande och stöd till utförande entreprenör, antikvarisk kontroll mm.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2013 pågående

 • Förvaltning

Restaureringsåtgärder vid Stäringe

KMV forum har upprättat åtgärdsförslag för åtgärder på kulturvägen vid Stäringe, haft löpande kontakter med driftledare och entreprenör samt besiktat och godkänt åtgärderna. Åtgärderna har bestått av framröjning av stenmur samt stenbankar, nytillverkade grindstolpar efter äldre förlaga, fornlämningsärende kring rätning gränssten/väghållningssten. Arbetet har omfattat fältbesiktning värden och skick, precisering åtgärdsbehov, krav vid utförandet, samordning aktörer, underlag för länsstyrelsebeslut, rådgivning aktörer, antikvarisk kontroll, sammanställning och rapport. I arbetet har ingått att tillgodose lagstiftning och tillse god antikvarisk kvalitet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2012 – 2013

 • Förvaltning

Råd o stöd milstolpar

KMV forum har fungerat som kulturmiljöstöd åt Trafikverket under flera år för region Öst och fr o m i år även för regionerna Mitt och Nord. Kulturmiljöstödet har bl.a. omfattat att planera och ta fram underlag för åtgärder på milstolpar, handlägga, stödja och rådgiva i deras dagliga verksamhet, te x i dispenssammanhang.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2011, 2012 och 2013

 • Förvaltning

Milstolpskurser – teori och praktik

Under våren 2012 höll KMV forum milstolpskurser med deltagare från driftområden i Mälardalsområdet. Kurserna innehöll både teori och praktik. Deltagarna hade vid dagens slut kunskap om historik, lagstiftning, material samt vård och skötsel av milstolpar. Kursen innehöll även praktiska delar i fält. Deltagarna var efter kursen certifierade att utföra skötsel- och underhåll enligt Standard beskrivning drift.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2012

 • Strategiskt arbete

Driftupphandlingar

KMV forum har tagit fram kulturmiljöunderlag inför upphandlingar av driftområden vägunderhåll i ett flertal av Trafikverkets driftområden bl a Tierp, Heby, Enköping, Fagersta, Uppsala, Nora, Västra Södertörn, Mälaröarna, Hudiksvall, Borlänge, Norrköping. Underlagen innehåller bl a förteckningar och kartmaterial om kulturvägar, alléer, milstolpar och andra vägstenar samt specifika vägar med natur- och kulturvärde. Arbetet har bl.a. inneburit prioriteringar, hantering av databaser, samordning med driftledare, specificering skötsel och skötselkrav, integrering med övriga underhållskrav.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2012-2013

 • Förvaltning
 • Strategiskt arbete

Milstolpar driftområde Hallsberg

KMV forum är antikvariskt kvalitetsanvariga vid restaurering av milstolpar i driftområde Hallsberg. Arbetet omfattar skadebedömning, bedömning åtgärdsbehov, krav på åtgärdernas utförande, underlag länsstyrelsebeslut, upphandling konservator, råd och stöd under genomförandet samt beställarstöd.

Beställare: Trafikverket Region Öst
Utförandeår: 2013-2014

 • Förvaltning

Bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan Kulturmiljö

KMV forum utredde och föreslog miljöbedömningsgrunder för kulturarvsområdet inom transportplanering. Arbetet bedrevs i nära samverkan med motsvarande bedömningsgrunder för natur- och formdisciplinerna. Arbetet omfattade bl.a. vidareutveckling av de effektbegrepp som KMV forum tidigare tagit fram, till användning som kriterier för bedömning av Trafikverkets nationella planer.  Föregicks av KMV forums uppdrag för RAÄ, som lade en grundläggande metodik för hur strukturera och bedöma kulturmiljöeffekter i samhällsplanering. Effektbegrepp och struktur för begreppens användning togs fram. Kontaktperson Mikael Frisk, Riksantikvarieämbetet.

Beställare: Trafikverket, kontaktperson Michel Gabrielsson
Utförandeår: 2011

 • Strategiskt arbete

Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan – tidig planering med natur, kultur, form och medborgarperspektiv i integrerad process

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en ny tidig-planeringsprocess inom infrastruktur som inbegriper bredare underlag för samhällsplanering. Utgör underlag för politiska beslut. I ÅVS Kinnekullebanan är flera samhällsplaneringsparter involverade, främst kommunerna i området längs järnvägen, regionen och Trafikverket men även NGO:s. Arbetet omfattar dels landskapet som förutsättning i den nya ÅVS-processen och dels banans och järnvägsmiljöernas värden. Momenten omfattar karaktärisering, bedömning känslighet och potential, vägledning mål och behov, samverkan i ÅVS:ens arbetsgrupp  och andra aktörer, förslag åtgärdsval, processtöd landskap. Kulturmiljödimensionen berör frågor som vidareutveckling samhällena längs banan, den aktuella järnvägens uttryck och beståndsdelar samt samordning med medborgarperspektiv (landskapet ”as perceived by people”). Arbetet är starkt integrerat med ekologi- och formperspektiv. KMV forum håller i konsultteamets arbete och interagerar med projektledningen.

Beställare: Trafikverket centralt samt Region Väst, kontaktperson och projektledare Ann-Charlotte Eriksson
Utförandeår: 2013 pågår

 • Samhällsplanering

Macksta – ett planeringsunderlag för Köpings kommun

Köpings kommun vill utveckla området Macksta, beläget i anslutning till tätorten Köping, genom att utöka bostadsbebyggelsen. Olika alternativ har tagits fram. KMV forum fick i uppdrag att göra en karaktärsanalys och utreda vad som utgör Mackstas nuvarande karaktär. I uppdraget ingick även att ge förslag på planbestämmelser för del av området, där exempel på hur ny bebyggelse kan tillföras som en fortsättning på rådande karaktär. Underlaget ska kunna ligga till grund för en måldiskussion om vilken karaktär man vill ha för landskapet i Macksta.

Beställare: Köpings kommun
Utförandeår: 2013

 • Förvaltning
 • Samhällsplanering

MKB för nationell infrastrukturplan 2010-2021

Nationell plan för transportsystemet, 2010-2021. MKB för Nationell transportplan 2010-2021, Trafikverkets publ 2009:100 (2009). KMV forum analyserade den nationella planens olika delar, samtliga transportslag (väg, järnväg, sjöfart och luftfart) ur kulturmiljöperspektiv och skrev kulturmiljöavsnitten i den tillhörande MKB:n.

Beställare: Trafikverket (fd Vägverket och Banverket), kontaktperson Michel Gabrielsson och Jan Skoog
Utförandeår: 2009

 • Samhällsplanering

Kulturmiljöfrågan i hållbar stadsutveckling

Hur ska städer kunna utvecklas på ett hållbart sätt – ekonomiskt, ekologiskt och socialt? En analys har gjorts av kulturmiljö i förhållande till hållbarhetsbegreppet, nationellt och internationellt. När kulturmiljökunnandet ska omsättas i praktisk handling är erfarenheterna mer fragmentariska. KMV forum föreslår en modell som på ett logiskt sätt definierar och värderar kulturmiljöresursen, visar behov och möjligheter att bibehålla eller stärka resursen samt sammansmälter den med övriga behov och intressen. Genom systematiken blir även uppföljning möjlig. Modellen ska ses som ett försök att identifiera viktiga moment och är inte fullständig.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2010/2011

 • Förvaltning
 • Samhällsplanering
 • Strategiskt arbete

Kulturmiljöanalys av landskapet i västra Västmanlands mälarnära områden – kommunerna Hallstahammar och Köping

Landskapsanalysen omfattar två kommuner och är ett underlag för värdering av kulturmiljö och fortsatt samhällsplanering i området. Landskapets kulturmiljökaraktärer och värdebärare har utretts och rådande tendenser anges. Därifrån har landskapets känslighet och tålighet bedömts. I rapporten sätts utpekade värdeområden i relation till kulturmiljökaraktärerna och analys av hur riksintressena i utredningsområdet förhåller sig till landskapsanalysen görs. En idé för hur riksintresseuppföljning/tillsyn kan ske utifrån ett landskapsperspektiv presenteras. Planeringsunderlaget kan användas både på en kommunal och regional nivå. Landskapsanalysen tar avstamp i den europeiska landskapskonventionen.

Beställare: Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Utförandeår: 2010-2011.

 • Samhällsplanering

Landskap i långsiktig planering. Pilotstudie över Västra Götaland

Pilotstudie i Västra Götalands län som utvecklat och testat metoder för helhetsförståelse av landskap, för användning i Trafikverkets och Regionens verksamhet. Transportpolitiska mål, landskapskonventionen och hållbar utveckling har varit viktiga utgångspunkter i arbetet där nära samverkan skett med flera centrala och regionala myndigheter. Arbetet har utförts av ett konsultteam med representanter för olika landskapsdiscipliner. Stort fokus har legat på integration mellan naturmiljö, kulturmiljö och form samtidigt som villkoren för respektive expertområde värnats. Pilotstudien har gett upphov till ett antal delprojekt där fortsatt utveckling pågår och integrering av de olika landskapskompetenserna fortgår efter det att projektet slutfördes. KMV forum är del av konsultteamet.

Beställare: Trafikverket
Utförandeår: 2011-2012

 • Samhällsplanering
 • Strategiskt arbete

Profilering – en framtid för Västmanland

Uppdraget bestod i att titta på hur kulturarvet kan bidra till regional utveckling, genom bl a varumärke och val av tillväxtsatsningar. Vilka röda trådar kan kopplas från då, via nu in i en framtid för att hitta stabila grunder att bygga vidare på. Här myntas begreppet Då – Nu – Framtid.

Beställare: Länsstyrelsen i Västmanland
Utförandeår: 1999

 • Strategiskt arbete