Behöver du hjälp från certifierad sakkunnig med en byggnad eller bebyggelsemiljö?

KMV forum erbjuder både i Göteborg och Stockholm hjälp med sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och Bygglagen (PBL) samt antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen (KML).

Förutom uppdrag som kräver certifiering ger vi också rådgivning i alla antikvariska frågor, gör byggnadsinventeringar och kulturmiljöanalyser, undersöker och beskriver kulturhistoriska värdena i bebyggelsen, gör antikvariska förundersökningar och konsekvensanalyser samt tar fram vårdprogram och vård- och underhållsplaner.

För frågor kring byggnader och bebyggelsemiljöer kan ni kontakta Johannes Kruusi på Stockholmskontoret eller till Mikael Hammerman på Göteborgskontoret. Kontaktuppgifterna till Mikael, Johannes och oss andra hittar du hemsidan www.kmvforum.se.

 

 

 

 

Inventering av Malmbanan

Malmbanan är både Sveriges tyngst trafikerade järnväg med malmtåg, persontåg och godståg och en levande och komplex kulturmiljö. Under hösten inventerar vi järnvägsmiljöerna mellan Abisko Östra och Riksgränsen som en del i ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Utöver inventeringen tittar vi även närmare på de byggnadsminnen som finns längs Malmbanan utifrån aspekter som t.ex. förändringar i exteriörer och skick.

Om man jämför Malmbanan med andra tungt trafikerade banor i landet så har förbättrings- och förstärkningsarbetena i många fall gjorts med hänsyn till banans kulturhistoriska värden. Inventeringar visar på en bevarad mångfald av kulturhistoriskt intressanta miljöer som stationer, tekniska installationer, banvaktsstugor, turismanläggningar och andra lämningar.

Bygget av Malmbanan var en pionjärinsats som visade att eldrift fungerar i stor skala. Här finns flera ursprungliga elledningsstolpar kvar som berättar om banans elektrifiering och därmed start för elektrifiering i resten av landet. Längs Malmbanan finns också Rallarvägen som visar på en viktig del av vår histora då vägen anlades av rallarna i ett tidigare väglöst land för att kunna frakta material och manskap till bygget.

Bilden visar Tornehamns kyrkogård, även kallad Rallarkyrkogården, som anlades för att begrava dem som dog vid bygget av Malmbanan. Här vilar de som omkom av skador och olyckor men även de som dog av olika sjukdomar som härjade vid järnvägsbygget.

 

 

 

 

 Vilka kulturmiljövärden finns i en redan omvandlad industrimiljö?

Det är en av frågorna som KMV forum ska svara på i en utredning om Gäddviken i Nacka som är ett av kommunens utvecklingsområden. Den första industrin, ett litet beckbruk, anlades här redan på 1600-talet men den storskaliga industriutvecklingen startade på 1870-talet när Stockholms Superfosfatfabrik startade tillverkningen av konstgödsel. I slutet av 1960-talet revs fabriken och KF byggde ett kafferosteri på platsen. Och 30 år senare när kaffeepoken var slut omvandlades byggnaderna till verkstäder och övningslokaler för Operan och Dramaten.

Nacka kommun är en växande kommun med en mångfald av kulturmiljöer. Utredningen om Gäddviken är ett av flera intressanta och utmanande projekt där KMV forum bistår kommunen i antikvariska frågor.

 

 

Landscape As An Arena, Integrated Landscape Character Assessment – Method Description

Transportsystemen har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar med följd att ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av att utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har därför ökat.

KMV forum har tillsammans med RADAR samt Calluna, Landskapslaget och Schibbye landskap utarbetat en metodik för att förstå och omsätta kunskap om landskapet i trafikverkets planeringsskeden. Projektet har varit ett forsknings- och innovationsuppdrag och KMV forum har arbetat integrerat med hela konsultteamet, samt särskilt ansvarat för den kulturhistoriska delen i projektet. Uppdraget har haft ett integrerat landskapsperspektiv som teoretisk utgångspunkt och har prövats i ett stort antal planeringsfall för infrastruktur. I det pågående och fortsatta arbetet har också ett myndighetsöverskridande projekt (inom ramen för Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter prövar verktygets tillämplighet inom respektive sektorer.

Metodbeskrivningen för Integrerad Landskapskaraktärsanalys har översatts och finns nu även tillgänglig i en engelsk version.  Såväl den svenska och engelska versionen finns tillgängliga via Trafikverkets hemsida:

Integrerad landskapskaraktärsanalys (sv version)

Landskape As An Arena (eng version)