Hur gör man en Integrerad landskapskaraktärsanalys?

Svaret finns i Trafikverkets metodhandbok, tillgänglig i deras webbutik i såväl tryckt som nedladdningsbart format.

Transportsystemen har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar med följd att ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av att utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har därför ökat.
KMV forum har tillsammans med RADAR samt Calluna, Landskapslaget och Schibbye landskap utarbetat en metodik för att förstå och omsätta kunskap om landskapet i trafikverkets planeringsskeden. Projektet har varit ett forsknings- och innovationsuppdrag och KMV forum har arbetat integrerat med hela konsultteamet, samt särskilt ansvarat för den kulturhistoriska delen i projektet. Uppdraget har haft ett integrerat landskapsperspektiv som teoretisk utgångspunkt och har prövats i ett stort antal planeringsfall för infrastruktur. I det pågående och fortsatta arbetet har också ett myndighetsöverskridande projekt (inom ramen för Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter prövar verktygets tillämplighet inom respektive sektorer.
Vill du veta mer? Kontaktperson på KMV forum är Mia Björckebaum och på Trafikverket Ulrika Lundin.

 

 

Kulturmiljöprogram som utställning

Mölndals stadsmuseum har nyligen öppnat utställningen Avtryck – människor och platser. Utställningen grundar sig i det nyligen avslutade arbetet med Mölndals nya kulturmiljöprogram och presenterar Mölndals kulturmiljöer, och berättar om varför de är värda att bevara. Från KMV forum deltog bebyggelseantikvarie Mikael Hammerman i arbetet med själva kulturmiljöprogrammet, som nu alltså går att uppleva i form av en publik utställning.
Utställningen har även uppmärksammats i pressen.
Mer om utställningen kan du läsa här.

Beställare: Mölndals stadsmuseum och Tyréns

 

 

Blev det som det var tänkt?

Blev det som det var tänkt är en fråga som kommer att undersökas i ett forskningsprojekt som syftar till metodutveckling för säkring av miljömålsuppfyllelse i väg- och järnvägsplaneringen. Arbetet kommer pågå under 2018 och finansieras av Vinnova. Projektet leds av VTI och KMV forum deltar för att bland annat studera måluppfyllelse för kulturmiljö.

För mer information kontakta Hans Antonsson, hans.antonson@kmvforum.se

 

 

 

Revidering av riksintressen för kulturmiljövård

KMV forum har lång erfarenhet av att bistå stat och kommun med att förtydliga och fördjupa riksintressen för kulturmiljövård. I början av maj beslutade Riksantikvarieämbetet att göra ändringar av riksintressena i Söderhamns kommun i enlighet med de förslag som vi har tagit fram för Länsstyrelsen Gävleborg.
Genom att vi har god insikt i vilka underlag som behövs för de olika delarna av planeringsprocessen har vi bland annat fått nytt uppdrag från Länsstyrelsen Gävleborg att ta fram pedagogiska diskussionsunderlag kring riksintresset Ockelbo. Under maj månad påbörjar vi också ett nytt projekt där vi bistår Länsstyrelsen i Blekinge län med en fördjupning av riksintresset Karlskrona. Örlogsstaden Karlskrona är utpekat som världsarv enligt Unesco, vilket ställer krav utveckling av metoder och principer för hur riksintressen och världsarv förhåller sig till varandra