Vilka kulturmiljövärden finns i en redan omvandlad industrimiljö?

Det är en av frågorna som KMV forum ska svara på i en utredning om Gäddviken i Nacka som är ett av kommunens utvecklingsområden. Den första industrin, ett litet beckbruk, anlades här redan på 1600-talet men den storskaliga industriutvecklingen startade på 1870-talet när Stockholms Superfosfatfabrik startade tillverkningen av konstgödsel. I slutet av 1960-talet revs fabriken och KF byggde ett kafferosteri på platsen. Och 30 år senare när kaffeepoken var slut omvandlades byggnaderna till verkstäder och övningslokaler för Operan och Dramaten.

Nacka kommun är en växande kommun med en mångfald av kulturmiljöer. Utredningen om Gäddviken är ett av flera intressanta och utmanande projekt där KMV forum bistår kommunen i antikvariska frågor.

 

 

Översyn av riksintressen i Stockholms län

KMV forum har på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län gjort en översyn av 27 slott- och herrgårdsmiljöer och 37 av landsbygdens riksintressen för kulturmiljövård. Uppdraget genomfördes tillsammans med Stefan Höglin, Bäckaby landskap, under åren 2016–2018.

Länsstyrelsen påbörjade under 2015 översynen av länets riksintressen för kulturmiljövård för att aktualisera underlagen och för att se över det övergripande urvalet i länet. Anledningen är att områdena i vissa fall har förändrats sedan utpekandet i slutet av 1980-talet samt att samhällsutvecklingen idag ställer andra krav på beskrivningarna av riksintressena.

Syftet med översynen är ytterst att underlätta statens och kommunernas hantering av frågor inom riksintressena. För att ta fram underlag som motsvarar detta behov har vi gjort en kulturhistorisk bedömning av områdena och analyserat dess känslighet och tålighet. Vi redovisar den övergripande utvecklingen i länet i en temaberättelse där syftet är att sätta de enskilda riksintressena i ett kulturhistoriskt sammanhang. Varje riksintresse presenteras också i en separat rapport tillsammans med kartor över viktiga uttryck. För att göra det möjligt att systematisera och jämföra de olika områdena har vi även identifierat olika kategorier inom varje tema.  Vad kännetecknar t.ex. kategorin ”Slott och herrgårdar med närhet till rikets styrning” och vilka är riksintressen är länets mest representativa exempel på dessa?

Med över sextio besökta och beskrivna riksintressen i Stockholms län har vi nu en god bild av vad riksintressesystemet innebär för utvecklingen i ett storstadsnära län och vilken resurs dessa miljöer är för länet och för en hållbar utveckling. Att som Länsstyrelsen i Stockholms län genomföra en samlad översyn, där länets riksintressen ses över tema för tema, tror vi är ett framgångskoncept för att systematiskt hantera och se över länets hela urval!

Översyn av riksintressen i Stockholms län

(Foto omslag tematext: Stefan Höglin, Bäckaby Landskap)

 

 

 

 

Inbjudan till utbildning om kulturmiljövärden vid stadsutveckling

Utvecklingen av kulturmiljön regleras genom lagstiftningar, policyer och överenskommelser och hanteras av en mängd aktörer samtidigt som etablering av ny  bebyggelse och infrastruktur kan innebära att motstridiga intressen ska hanteras och samsas. Plan- och bygglovsärenden gör starka avtryck i hur staden formas vilket medför ett stort ansvar och väcker frågan hur vi med stöd av Plan- och Bygglagen kan bevara och utveckla bebyggelse så att en god bebyggd miljö uppnås.

Under två dagar i september kommer vi utifrån erfarenheter från verkliga projekt förtydliga hur kulturmiljövärden kan tas om hand vid stadsutveckling.  Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är: Vilka verktyg finns för att ta tillvara den byggda miljön, hur kan man reglera kulturmiljövärden i detaljplaner, var går gränsen för hur mycket fastighetsägaren kan förändra en byggnad eller tomt samt mycket annat.

Kursen hålls i Stockholms den 19-20 september 2018 och riktar sig främst till kommunala tjänstemän och politiker som kommer i kontakt med kulturmiljöfrågor i plan- och byggprocesser men även andra yrkeskategorier som hanterar frågor om bevarande och utveckling av kulturmiljön.

Program och annan information om kursen hittar du här.

 

 

 

Landscape As An Arena, Integrated Landscape Character Assessment – Method Description

Transportsystemen har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar med följd att ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av att utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har därför ökat.

KMV forum har tillsammans med RADAR samt Calluna, Landskapslaget och Schibbye landskap utarbetat en metodik för att förstå och omsätta kunskap om landskapet i trafikverkets planeringsskeden. Projektet har varit ett forsknings- och innovationsuppdrag och KMV forum har arbetat integrerat med hela konsultteamet, samt särskilt ansvarat för den kulturhistoriska delen i projektet. Uppdraget har haft ett integrerat landskapsperspektiv som teoretisk utgångspunkt och har prövats i ett stort antal planeringsfall för infrastruktur. I det pågående och fortsatta arbetet har också ett myndighetsöverskridande projekt (inom ramen för Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter prövar verktygets tillämplighet inom respektive sektorer.

Metodbeskrivningen för Integrerad Landskapskaraktärsanalys har översatts och finns nu även tillgänglig i en engelsk version.  Såväl den svenska och engelska versionen finns tillgängliga via Trafikverkets hemsida:

Integrerad landskapskaraktärsanalys (sv version)

Landskape As An Arena (eng version)

——————————————————————————

Perspektiv på tillvaron

Hans Antonsson, KMV forum, har för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins räkning författat en publikation över grosshandlare A.W. Bergsten gärningar. Genom sina fotografier och målningar har A.W. Bergsten efterlämnat en unik dokumentation över landskapets utveckling. I boken har Hans Antonson samlat 85 av Bergstens totalt 200 fotografier och bilder på 31 av hans tavlor och gör jämförelser med nytagna bilder på landskapet. Merparten av bilderna är från västra Jämtland men här finns även bilder från Stockholm och Waldemars udde.