Inventering av Malmbanan

Malmbanan är både Sveriges tyngst trafikerade järnväg med malmtåg, persontåg och godståg och en levande och komplex kulturmiljö. Under hösten inventerar vi järnvägsmiljöerna mellan Abisko Östra och Riksgränsen som en del i ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Utöver inventeringen tittar vi även närmare på de byggnadsminnen som finns längs Malmbanan utifrån aspekter som t.ex. förändringar i exteriörer och skick.

Om man jämför Malmbanan med andra tungt trafikerade banor i landet så har förbättrings- och förstärkningsarbetena i många fall gjorts med hänsyn till banans kulturhistoriska värden. Inventeringar visar på en bevarad mångfald av kulturhistoriskt intressanta miljöer som stationer, tekniska installationer, banvaktsstugor, turismanläggningar och andra lämningar.

Bygget av Malmbanan var en pionjärinsats som visade att eldrift fungerar i stor skala. Här finns flera ursprungliga elledningsstolpar kvar som berättar om banans elektrifiering och därmed start för elektrifiering i resten av landet. Längs Malmbanan finns också Rallarvägen som visar på en viktig del av vår histora då vägen anlades av rallarna i ett tidigare väglöst land för att kunna frakta material och manskap till bygget.

Bilden visar Tornehamns kyrkogård, även kallad Rallarkyrkogården, som anlades för att begrava dem som dog vid bygget av Malmbanan. Här vilar de som omkom av skador och olyckor men även de som dog av olika sjukdomar som härjade vid järnvägsbygget.

 

 

Översyn av riksintressen i Stockholms län

KMV forum har på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län gjort en översyn av 27 slott- och herrgårdsmiljöer och 37 av landsbygdens riksintressen för kulturmiljövård. Uppdraget genomfördes tillsammans med Stefan Höglin, Bäckaby landskap, under åren 2016–2018.

Länsstyrelsen påbörjade under 2015 översynen av länets riksintressen för kulturmiljövård för att aktualisera underlagen och för att se över det övergripande urvalet i länet. Anledningen är att områdena i vissa fall har förändrats sedan utpekandet i slutet av 1980-talet samt att samhällsutvecklingen idag ställer andra krav på beskrivningarna av riksintressena.

Syftet med översynen är ytterst att underlätta statens och kommunernas hantering av frågor inom riksintressena. För att ta fram underlag som motsvarar detta behov har vi gjort en kulturhistorisk bedömning av områdena och analyserat dess känslighet och tålighet. Vi redovisar den övergripande utvecklingen i länet i en temaberättelse där syftet är att sätta de enskilda riksintressena i ett kulturhistoriskt sammanhang. Varje riksintresse presenteras också i en separat rapport tillsammans med kartor över viktiga uttryck. För att göra det möjligt att systematisera och jämföra de olika områdena har vi även identifierat olika kategorier inom varje tema.  Vad kännetecknar t.ex. kategorin ”Slott och herrgårdar med närhet till rikets styrning” och vilka är riksintressen är länets mest representativa exempel på dessa?

Med över sextio besökta och beskrivna riksintressen i Stockholms län har vi nu en god bild av vad riksintressesystemet innebär för utvecklingen i ett storstadsnära län och vilken resurs dessa miljöer är för länet och för en hållbar utveckling. Att som Länsstyrelsen i Stockholms län genomföra en samlad översyn, där länets riksintressen ses över tema för tema, tror vi är ett framgångskoncept för att systematiskt hantera och se över länets hela urval!

Översyn av riksintressen i Stockholms län

(Foto omslag tematext: Stefan Höglin, Bäckaby Landskap)

 

 

 

 

 Vilka kulturmiljövärden finns i en redan omvandlad industrimiljö?

Det är en av frågorna som KMV forum ska svara på i en utredning om Gäddviken i Nacka som är ett av kommunens utvecklingsområden. Den första industrin, ett litet beckbruk, anlades här redan på 1600-talet men den storskaliga industriutvecklingen startade på 1870-talet när Stockholms Superfosfatfabrik startade tillverkningen av konstgödsel. I slutet av 1960-talet revs fabriken och KF byggde ett kafferosteri på platsen. Och 30 år senare när kaffeepoken var slut omvandlades byggnaderna till verkstäder och övningslokaler för Operan och Dramaten.

Nacka kommun är en växande kommun med en mångfald av kulturmiljöer. Utredningen om Gäddviken är ett av flera intressanta och utmanande projekt där KMV forum bistår kommunen i antikvariska frågor.

 

 

Landscape As An Arena, Integrated Landscape Character Assessment – Method Description

Transportsystemen har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar med följd att ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av att utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har därför ökat.

KMV forum har tillsammans med RADAR samt Calluna, Landskapslaget och Schibbye landskap utarbetat en metodik för att förstå och omsätta kunskap om landskapet i trafikverkets planeringsskeden. Projektet har varit ett forsknings- och innovationsuppdrag och KMV forum har arbetat integrerat med hela konsultteamet, samt särskilt ansvarat för den kulturhistoriska delen i projektet. Uppdraget har haft ett integrerat landskapsperspektiv som teoretisk utgångspunkt och har prövats i ett stort antal planeringsfall för infrastruktur. I det pågående och fortsatta arbetet har också ett myndighetsöverskridande projekt (inom ramen för Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter prövar verktygets tillämplighet inom respektive sektorer.

Metodbeskrivningen för Integrerad Landskapskaraktärsanalys har översatts och finns nu även tillgänglig i en engelsk version.  Såväl den svenska och engelska versionen finns tillgängliga via Trafikverkets hemsida:

Integrerad landskapskaraktärsanalys (sv version)

Landskape As An Arena (eng version)